Vyjádření Katechetické sekce ČBK k pracovním sešitům „Žijeme v Božím světě, Jdeme za Ježíšem a Ježíš je s námi“

Katechetická sekce ČBK se vyjádřila k pracovním sešitům Žijeme v Božím světě, Jdeme za Ježíšem a Ježíš je s námi přeloženým z Polska:

„Materiálu se sice nedá nic vytknout po stránce věroučné, nicméně z pedagogického a katechetického hlediska ho nelze v plném rozsahu doporučit a využít ve všech prostředích, zvláště ne v sekulárním prostředí českých škol. Katechetická sekce ČBK tento materiál jako celek nedoporučuje, avšak nechává na zvážení jednotlivým diecézím a diecézním katechetickým centrům, jak se k němu postaví.

Pozitiva

  1. Jednotlivé části učebnice mohou být pozitivní inspirací pro katechety. Nicméně, nelze to říci o celku.
  2. Didaktický materiál má zajímavé metodické řešení (forma učebnice + barevné pracovní listy v jednom).

Negativa

  1. Učebnice jsou zpracovány v duchu jiné mentality, v jiném kulturním prostředí a vycházejí z jiné situace než je u nás. (Pro české žáky se tak probíraná látka může stát abstraktní, nereálná, odtržená od jejich životů. V okamžiku, kdy je materiál používaný v jiném prostředí než tradičním – nenabízí moc přesvědčivé základy pro poznávání křesťanství.
  2. Některé cíle a postoje obsažené v metodice, jsou pro české sekulární prostředí příliš idealistické. Realita života ukazuje, že ani děti z 3. třídy nejsou schopné je plně pochopit. Na některých postojích víry člověk pracuje celý život.
  3. Není zde mnoho prostoru na vlastní kreativitu – většinou je vše podáno informativním způsobem, kde není prostor pro tvůrčí přemýšlení.
  4. Podle předkládané učebnice máme před sebou už „téměř svaté děti“, které se s radostí modlí, s radostí chodí do kostela… Náboženská praxe v českém sekulárním prostředí je však úplně jiná.
  5. Metodika je nedostatečně zpracovaná, je v ní málo obsahové náplně hodin. Počet hodin odpovídá polskému prostředí, kde se katecheze koná dvakrát týdně. Proto musí katecheta u nás některé katecheze vynechat, příp. při probírání sloučit.
  6. Styl obrázků je zastaralý a odpovídá spíše předškolnímu věku. Někdy mají podobný styl jako obrázky, které najdeme v publikacích od Svědků Jehovových. Některé obrázky je třeba opatřit vhodným komentářem, aby nezkreslovaly pohled na Boha.“