Diplomatická mise na Velkou Moravu

 • Anotace Diplomatická mise na Velkou Moravu

  Název: DIPLOMATICKÁ MISE NA VELKOU MORAVU
  Cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ či odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  Obsah: Prostřednictvím didaktické hry jsou žáci motivováni ke společné práci a při plnění fiktivního úkolu si vyzkoušejí podobnou situaci, se kterou byli konfrontováni Konstantin a Metoděj na Velké Moravě. Prostřednictvím powerpointové prezentace a výkladu se seznámí s jejich životem a dílem, zasadí je do kontextu doby a jejich význam aktualizují a mohou ocenit jejich spolupráci, osobní nasazení a přínos křesťanství pro evropskou kulturu a civilizaci. V závěrečné didaktické hře si sami vyzkoušejí spolupráci při řešení úkolu.
  Formy práce: didaktická hra, skupinová práce, poslech ukázky staroslověnštiny, powerpointová prezentace podpořená výkladem a dialogem
  Požadavky: Žáci by měli sedět na židlích uspořádaných do tvaru „U“ před promítací plochou dataprojektoru nejlépe v učebně k tomu vybavené; v případě včasného požadavku školy je možné dataprojektor zajistit (omezený počet).
  Oblast: Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura
  Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova

  Výběr z evaluací

  Program naplnil naše očekávání po stránce obsahové i metodické. Lektorka byla velice trpělivá a snažila se žáky zaujmout, což se jí podařilo. Žáci si odnesli po realizaci programu značné prohloubení svých znalostí o Cyrilometoděj­ské misii.

  ZŠ Lískovec