Izrael – země velikonočního příběhu

 • Anotace Izrael –země velikonočního příběhu

  Název: IZRAEL – ZEMĚ VELIKONOČNÍHO PŘÍBĚHU (druhý program základní řady)
  Cílová skupina: 4. a 5. (příp. 6. a 7.) ročník ZŠ
  Obsah: Děti jsou v úvodu motivovány k pátrání po původu velikonočních svátků a pomocí powerpointové prezentace, komentáře a dialogu zapojeny do objevování historických informací, které se týkají Ježíše z Nazareta a které jsou obsahem slavení křesťanských Velikonoc. Učí se rozlišovat historické skutečnosti od skutečností, které vyjadřují křesťanské poselství Velikonoc. Prostřednictvím fotografií mohou také nahlédnout do současné podoby míst, kde se biblický příběh odehrál. Poselství radosti křesťanských Velikonoc je v závěru posíleno hravou aktivitou.
  Formy práce: powerpointová prezentace, dialog, výklad
  Požadavky: Žáci by měli sedět na židlích uspořádaných do tvaru „U“ před promítací plochou dataprojektoru nejlépe v učebně k tomu vybavené; v případě včasného požadavku školy je možné dataprojektor zajistit (omezený počet).
  Oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura
  Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova

  Výběr z evaluací

  Žáci se poutavou formou v multimediální učebně seznámili s informacemi, které se bezprostředně dotýkají Velikonoc. Celý program byl uzpůsoben věku posluchačů. Žáci se zapojili do diskuse a seznámili se se známými místy v Izraeli.

  ZŠ Ostrava–Mariánské Hory

  Při programu „Izrael – země velikonočního příběhu“ ve 4. a 5. třídě byla využita interaktivní tabule, ve výuce převažovala metoda řízené diskuze. Lektorka se zajímala o vstupní zkušenosti, znalosti i názory žáků, podporovala jejich vzájemnou komunikaci – naslouchání, návaznost na myšlenky druhých, umožňovala žákům řešit problémové úkoly, nechyběla zpětná vazba. V závěru hodiny byla zařazena prožitková (relaxační) aktivita. Téma a obsah projektu je propojen s ŠVP naší školy „Učíme se navzájem“ především vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, zároveň projekt podporoval rozvoj klíčových žákovských kompetencí k učení, k řešení problémů a kompetence komunikativní. Úroveň sledovaných kritérií hodnotíme jako velmi dobrou.

  ZŠ Tichá