Proč máme být k sobě navzájem hodní?

 • Anotace Proč máme být k sobě navzájem hodní?

  Název: PROČ MÁME BÝT K SOBĚ NAVZÁJEM HODNÍ? (třetí program základní řady)
  Cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ či odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  Obsah: Děti po úvodní motivaci tvoří pomocí brainstormingu soubor hesel, která se pro ně spojují s Vánoci, všímají si jejich různorodosti i protikladnosti. Pomocí řízené diskuze rozlišují, která z těchto hesel se týkají komerce, lidové a křesťanské tradice. Za pomoci pracovního listu si děti pojmenovávají, co je pro ně osobně o Vánocích nejdůležitější, co vyvolává atmosféru „Vánoc“, a prostřednictvím obrázku zachycujícího vánoční událost a krátkého výkladu si mají uvědomit souvislost křesťanské podstaty Vánoc s touhou po pokoji a štěstí, která je vlastní každému člověku.
  Formy práce: diskuze, brainstorming, samostatná práce s pracovním listem a obrazem, výklad
  Požadavky: Děti musí sedět v kruhu na židlích ve třídě nebo v jiné vhodné místnosti.
  Oblast: Člověk a společnost
  Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

  Výběr z evaluací

  Program, se kterým pan farář seznámil žáky, byl velmi zajímavý, poutavý a pro žáky srozumitelný. Historie a význam Vánoc v současné době byla žákům přiblížena formou brainstormingu s cílem vytvořit vánoční pohodu ve svých domovech. Byl zdůrazněn fakt, jak v současné době se stávají vánoce pouze komerční záležitostí. Pan farář žáky také zaujal svým klidným vystupováním a zajímavým výkladem.
  Tyto hodiny se staly příjemným oživením v uspěchané době. Děkujeme.

  ZŠ Ostrava, Gen. Píky