… a na zemi pokoj lidem dobré vůle!

 • Anotace … a na zemi pokoj lidém dobré vůle

  Název: … A NA ZEMI POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE! (třetí program řady II)
  Cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ či odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
  Obsah: Děti si v jednoduché motivační činnosti vyzkoušejí dovednost soustředit se na zadaný úkol, na základě kterého si mají uvědomit potřebu člověka prožívat ve svém životě chvíle pokoje. V diskuzi pak s lektorem promýšlejí, jak spolu souvisí poselství křesťanských Vánoc a úsilí všech „lidí dobré vůle“ o pokoj na zemi. Ve skupinové práci s pracovními listy s fotografiemi potom dostanou prostor k rozvíjení vnímavosti pro situace, ve kterých lidé zakoušejí nebo usilují o pokoj.
  Formy práce: diskuze, skupinová práce s pracovním listem, výklad
  Požadavky: Děti musí sedět v kruhu na židlích ve třídě nebo v jiné vhodné místnosti.
  Oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura
  Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

  Výběr z evaluací

  Obsah programu byl zajímavý a neobvyklý. Dětem se velmi líbily aktivity na počátku programu i psaní přání a vzkazů lidem na fotografiích. Lektorka byla příjemná a snažila se děti zaujmout. Dané téma se dotklo několika průřezových přesahů (OSV, VDO, MKV).

  ZŠ a MŠ Palkovice