Přihlašování do tříletého kurzu pro nové učitele náboženství

3.4.2020

Teologická fakulta Jihočeské univerzity (TF JU) v Českých Budějovicích a Katechetické a pedagogické centrum (KPC) jako akreditovaná vzdělávací instituce u MŠMT ČR budou v akademickém roce 2020/2021 otevírat tříletý program celoživotního vzdělávání Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství.

Výuka bude probíhat souběžně pro oba programy podle předem stanoveného rozvrhu o sobotách obvykle ve dvoutýdenních intervalech od října 2020 do června 2023 v budově biskupství v Ostravě.

Program zprostředkovává základní přehled v oblasti teologických, pedagogických a psychologických věd, prohlubuje je s ohledem na aktuální témata v současné církvi a společnosti a věnuje se didaktickým aplikacím pro všechny věkové kategorie.

 Tříletý program celoživotního vzdělávání 2020–2023

  • Učitelství náboženství
    Akreditovaný studijní program pro absolventy magisterského studia pedagogických nebo společenských věd. Studium k získání kompetence a kvalifikace k výuce předmětu římskokatolického náboženství na 1., 2. stupni ZŠ a na SŠ podle § 14 zák. 563 Sb., o pedagogických pracovnících. Informace a on-line přihláška na stránkách TF JU zde.
  • Výchova ke křesťanství
    Studijní program pro absolventy se středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou. Studium k získání kompetence k výuce římskokatolického náboženství mimo prostor školy a k pastorační a katechetické práci všech věkových skupin ve farnosti. Informace a on-line přihláška na stránkách TF JU zde.

Vzdělávací program je otevřen také pro zájemce, kteří nezamýšlejí v budoucnu vyučovat náboženství, ale chtěli by si rozšířit přehled v teologických, pedagogických a psychologických oborech. Podmínkou je středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Přihlášení
Do 31. 5. 2020 odeslat pouze elektronicky on-line přihlášku.
Formulář on-line přihlášky  k vyplnění a odeslání naleznete zde.

Podmínky přijetí
Absolvování motivačního pohovoru v budově biskupství v Ostravě v termínech 17. 6. 2020 a 18. 6. 2020, na který je nutné přinést originál dokladu o požadovaném vzdělání.

Poplatek
800 Kč / semestr (celkem 6 semestrů). Poplatek se bude hradit v jednotlivých semestrech převodem na účet biskupství vždy do 15. 10. a 15. 2. v aktuálním kalendářním roce.

Zahájení výuky
10.10. 2020

Odborný garant za TF JU
Mgr. Tomáš Havel, Dr. theol.

Organizační garant za TF JU
Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz

Garantka za Katechetické a pedagogické centrum
Mgr. Šárka Koflerová

Koordinátorka programu za Katechetické a pedagogické centrum
Zuzana Polaczková
kpc@doo.cz
tel. 597 822 235
mob. 731 136 051

Plakát CŽV Učitelství náboženství

Přehled témat výuky

Člověk jako bytost náboženská
Epistemologický a pojmový základ
Mgr. Tomáš Čirž, Dr. theol.

Didaktické aplikace – Metodický den: doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Církev o Bohu, sobě, člověku a světě
Vybraná témata fundamentální a dogmatické teologie
ThLic. Mgr. David Bouma, Th.D.

Didaktické aplikace – Metodický den: doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Cesta ke smysluplnému životu – křesťan a svět
Nástin morální teologie a sociálního učení církve
doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Didaktické aplikace – Metodický den: Mgr. Eva Muroňová, Ph.D.

Bible – světlo na životní cestě lidí
Základy biblické teologie
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.

Didaktické aplikace – Metodický den: Mgr. Eva Muroňová, Ph.D.

Církev v proměnách času
Vybrané otázky církevních dějin a pastorální teologie
Doc. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th. D.

Didaktické aplikace – Metodický den: Mgr. Šárka Koflerová

Církev jako společenství slavících lidí
Antropologie slavení, teologie a historie vybraných liturgických typů
Doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.

Spiritualita a duchovní život křesťana
Vybrané kapitoly ze sociologie se zřetelem k náboženství
Mag. Tomáš Havel, Dr. theol.

Na cestě k plnému lidství
Vývojová a pedagogická psychologie
Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph. D.

Náboženský člověk ve společnosti lidí
Vybrané kapitoly ze sociologie se zřetelem k náboženství
Mgr. Hana Šlechtová, Ph. D.

Výchova v kontextu společnosti a náboženství
Náboženská pedagogika a katechetika
Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph. D., ThLic. Petr Smolek

Vzdělávání jako celistvý proces
Obecná a oborová didaktika
Mgr. Eva Muroňová, PhD.

Metodické workshopy

Teorie korelace a elementarizace
Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Interakce zaměřená na téma
Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Metody práce s Biblí
Doc. Petr Chalupa, Th.D., PhDr. Marie Klašková

Pedagogika Franze Ketta
Mgr. Eva Muroňová, Ph.D.

Filosofie a teologie pro život
Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Prostor školy/církve – prostor života
Praxe
koordinátor Mgr. Markéta Korpasová
Praxe se skládá z vlastní pedagogické praxe a řízené praxe.