PODPORA KATECHETŮ

Katechetické a pedagogické centrum ostravsko-opavského biskupství (dále jen KPC) je pastoračním centrem ustanoveným diecézním biskupem ke službě v oblasti katecheze, zejména ve výuce náboženství.  Součástí této služby je podpora katechetů v oblasti vzdělávání, nabídky materiálů a metod pro katechetickou práci, ale také přímá podpora procesu katecheze a seberozvoje katechetů a vyučujících náboženství.

Formy podpory

KPC nabízí katechetům a vyučujícím náboženství několik forem podpory:

 1. Studium k získání kvalifikace

Jedná se o tříleté prezenční studium Učitelství náboženství, které je akreditováno u MŠMT. Jeho realizátorem je KPC ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cílem této formy podpory je přiblížení možnosti získat kvalifikaci učitele náboženství pro absolventy pedagogických fakult, ale také v neakreditované podobě získat vzdělání pro farní katechezi pro absolventy ostatních škol.

V říjnu 2020 jsme otevřeli toto studium již potřetí.

 1. Vzdělávací semináře

Cílem nabízených seminářů je seznámení účastníků s důležitými, často aktuálními tématy, která mají dopad na katechezi a výuku náboženství. Tyto semináře zpravidla obsahují podněty pro využití tématu v katechezi.

 1. Semináře pro lektory

Cílem těchto seminářů je proškolení lektorů programů, které jsou nabízeny školám či jiným institucím vně církve.

 1. Pravidelná setkávání katechetů a vyučujících náboženství

Cílem této formy podpory je vzájemné setkání katechetů zpravidla jednoho děkanátu, sdílení zkušeností dobré praxe a nabídka nových materiálů či katecheze na aktuální téma. Jsou pořádána dvakrát ročně, vždy na podzim a na jaře. Za organizaci a průběh setkání zodpovídá vždy jeden pracovník KPC, program těchto setkání připravuje tým KPC společně. Diecézní setkání katechetů a vyučujících náboženství (den pro katechety) se koná zpravidla jednou za 3 roky, je jednodenní a v jeho programu je příležitost k ohlédnutí za uplynulým obdobím, k ocenění práce katechetů, ale také k inspiraci pro další katechetickou službu. Tato setkání se konají v Ostravě, v prostorách biskupství.

 1. Metodická podpora
 • Individuální konzultace

Cílem této formy podpory je poskytnout radu a řešení konkrétní situace podle potřeby žadatele.

Poskytují ji pracovnice KPC a externí spolupracovníci na konkrétní požadavek zájemce.

 • Náslechové hodiny

Cílem náslechových hodin je ukázka práce s konkrétní skupinou či metodou zkušenějším katechetou. Tato forma podpory je určena především pro začínající katechety, ale může být také inspirací a obohacením pro katechety s praxí.

Tuto formu podpory poskytují pracovnice KPC a externí spolupracovníci.

 • Hospitace ve výuce

Cílem hospitací je zmapování silných a slabých stránek vyučujícího pro růst jeho kompetencí, ale také ke snazšímu nalezení řešení nebo doporučení v konkrétní problémové situaci. Po každé náslechové hodině nebo hospitaci následuje rozborový rozhovor.

Tuto formu podpory poskytují pracovnice KPC a externí spolupracovníci.

Cílem této metody je především profesní seberozvoj katechetů a vyučujících náboženství. Nabídka mentoringu v naší diecézi  je zpracována v samostatném projektu.

 1. Supervize

Cílem této formy podpory je poskytnutí bezpečného prostoru, v němž katecheta může reflektovat své emoce, prožitky a zkušenosti prostřednictvím supervizního rozhovoru.

KPC ve spolupráci s Trendum, o. p. s. nabízí individuální supervizi a supervizi skupinovou, která je organizována na různých místech diecéze. Nabídka supervize pro katechety je zpracována samostatně.

Podmínky využívání podpory

Každý katecheta nebo vyučující náboženství s platnou kanonickou misí se svým podpisem zavazuje k povinnostem vyplývajícím z udělené kanonické mise: účast na vzdělávání a účast na děkanátních (diecézních) setkáních. Další formy podpory si může zvolit podle vlastního uvážení.

Zvláštní pozornost věnuje KPC začínajícím katechetům. Na základě doručených žádostí o udělení kanonické mise KPC vede evidenci začínajících katechetů a seznámí je s termíny konání metodických dnů (vzdělávací seminář určený zejména pro začínající). Každý z těchto katechetů je také osloven konkrétním pracovníkem nebo spolupracovníkem KPC s nabídkou individuální podpory, která je pro katechetu povinně volitelná.

O každé formě podpory s výjimkou individuálních konzultací vede KPC evidenci formou zápisů nebo evidenčních listů. Tato dokumentace je uložena na KPC a slouží jako doklad o realizovaných formách podpory a případnému odměňování spolupracovníků.

Na projektu podpory spolupracují:

 • Mgr. Markéta Korpasová, koordinátorka, interní pracovnice KPC, mentorka
 • Mgr. Šárka Koflerová, vedoucí KPC, mentorka
 • Mgr. Lenka Bakalová, interní pracovnice KPC, mentorka
 • Mgr. Barbora Holoubková, interní pracovnice KPC, mentorka
 • ThLic. Petr Smolek, samostatný pracovník KPC, mentor
 • Mgr. Aleš Písařovic, mentor
 • Mgr. Jiří Ramík, mentor
 • Mgr. Ing. Jiří Schreiber, mentor
 • Mgr. Agáta Bezděková, externí spolupracovnice KPC
 • Mgr. Barbara Feberová, externí spolupracovnice KPC
 • Mgr. Markéta Kozlová, externí spolupracovnice KPC
 • Mgr. Dana Malková, externí spolupracovnice KPC
 • Mgr. Olga Stuchlá, externí spolupracovnice KPC, mentorka
 • Mgr. Marek Jargus, supervizor