Informace září 2023

Milí přátelé,

na začátku nového školního roku přejeme vám i vám svěřeným požehnaný nový školní rok. Ať dokážeme být těmi, kteří ve školách i farnostech svědčí především svým životem o Kristově lásce a milosrdenství a kteří je zprostředkovávají těm, k nimž byli posláni.

Přejeme si, ať toto poselství zakoušíte i vy skrze nás, na setkáních, která pro vás připravujeme – v děkanátech, na seminářích, skrze supervizní setkání či mentorský rozhovor nebo přes osobní či telefonický rozhovor. Na podpoře vaší služby nám záleží!

INFORMACE

Co je zapotřebí zajistit pro výuku náboženství?

Přinášíme přehled toho, co je zapotřebí zajistit k výuce náboženství. Může pomoci kněžím a vyučujícím náboženství či katechetům dobře naplánovat nový školní rok.

Žádosti o kanonické mise

Žádost o kanonickou misi podává duchovní správce farnosti nebo ředitel církevní školy formou elektronického formuláře na adrese http://katalog.doo.cz/webcis/ (postup pro vyplnění online pod tímto odkazem), a to v souladu se směrnicí o udělování kanonických misí v naší diecézi.

Více zde.

Pokud duchovní správce žádá o kanonickou misi pro nového vyučujícího a katechetu, který dosud náboženství neučil, před podáním žádosti si daný člověk stáhne a vyplní prohlášení nového katechety a odešle je na KPC.

Odměňování vyučujících náboženství v naší diecézi

Vyučující náboženství a katecheté v naší diecézi jsou od roku 2016 odměňováni za svoji službu. Řídí se Rozhodnutím o odměňování vyučujících náboženství laiků.

Přihlášky do náboženství

Na našem webu si můžete stáhnout vzory přihlášek do náboženství, které vyhovují požadavkům GDPR.

Další možností je organizovat přihlašování dětí do náboženství prostřednictvím elektronických přihlášek na webu diecéze (https://www.doo.cz/prihlaska). Je nutné, aby farnost, která by měla zájem o tento způsob organizace přihlášek, kontaktovala kancléře, který farnosti zřídí přístup.

Třídní kniha pro výuku náboženství na faře

Výuku náboženství je třeba dokumentovat, i když probíhá na faře. Na našich webových stránkách je k dispozici třídní kniha.

Metodiky a pomůcky pro výuku náboženství a katechezi

Přehled základních materiálů pro výuku náboženství v jednotlivých ročnících představujeme na našem webu v sekci VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ/Metodiky a pomůcky.

Dále nabízíme zdarma nebo za poplatek systematické metodické materiály ke stažení na stránkách metodickeinspirace.cz, nebo je na našich webových stránkách v databázi materiálů k dispozici nabídka tematicky zpracovaných materiálů.

Představení vyučujícího náboženství / katechety při bohoslužbě ve farnosti

V databázi materiálů na našem webu naleznete návrh představení a pověření službou vyučujícího náboženství / katechety při bohoslužbě.

Inspirace, jak s dětmi zahájit školní rok

Tipy na konkrétní aktivity, jak s dětmi, žáky začít školní rok, naleznete v naší databázi materiálů.

Začínající vyučující náboženství a katecheté

Začínajícím vyučujícím náboženství a katechetům věnujeme zvláštní pozornost. Každý z nich je osloven s nabídkou individuální podpory. Cíle a formy podpory najdete zde.

  • E-learningový kurz Znalostní minimum pro katechety

Pro ty katechety, kteří nesplňují podmínky vzdělání, jsme připravili e-learningový kurz v rozsahu 10 hodin, během nichž se seznámí se základy katecheze a pedagogiky, s osnovami a učivem.

Ti, kterých se tedy absolvování kurzu týká, jsou informováni při udělení kanonické mise. Student si samostatně v daném termínu dle svého tempa a časových možností nastuduje předložené texty a poté zpracuje krátkou závěrečnou reflexi, ke které je mu poskytnuta zpětná vazba.

V případě dotazů je možné se obrátit na koordinátorku výuky náboženství v diecézi Mgr. Markétu Korpasovou (mkorpasova@doo.cz, tel. 597 822 233).

Rozvoj klíčových digitálních kompetencí žáků v předmětu Náboženství

Základní školy se na vás mohou obrátit s žádostí o doplnění ŠVP k rozvíjení klíčových digitálních kompetencí žáků v předmětu Náboženství. Rozvoj digitálních kompetencí žáků je v RVP ZV zpracován v podobě nového cíle základního vzdělávání a nové klíčové kompetence. Opírá se o koncept průřezového rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků, který se ověřoval v letech 2019-2020 v mateřských, základních a středních školách.

Můžete tedy využít námi připravený text, nebo jeho část, který je k dispozici na našich stránkách.

Hledáte-li další informace k rozvíjení digitální kompetencí žáků v předmětu Náboženství, inspiraci naleznete např. zde.

Ohlédnutí za setkáním dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé

V sobotu 1. července 2023 se uskutečnilo setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé a během setkání se vybralo 34 983 Kč pro Agátu.

Děkujeme za vaši štědrost! Děkujeme, že s námi sdílíte naději!

Nedělní liturgické texty

Odkud čerpat inspiraci pro mše svaté s účastí dětí? Jak se s dětmi zamýšlet na nedělními liturgickými texty? Přinášíme aktualizované tipy na dostupné zdroje.

Nejste ve své službě osamoceni!

Záleží nám na tom, aby žádný vyučující náboženství a katecheta nezůstával ve své službě osamocen, a proto jsme tady pro vás. V letošním školním roce o vás bude pečovat:

Mgr. Šárka Koflerová, vedoucí KPC, garantka vstupů do výuky ZŠ, mentorka

Mgr. Markéta Korpasová, koordinátorka výuky náboženství v diecézi, mentorka

Mgr. Lenka Bakalová, koordinátorka vstupů do výuky ZŠ, mentorka

Zuzana Polaczková, koordinátorka dalšího vzdělávání, půjčování pomůcek

Mgr. Barbora Holoubková, editorka, správkyně webových stránek, mentorka

P. Mgr. Petr Smolek, ThLic., přednášející a konzultant

V pilotním projektu s námi budou také nově blíže spolupracovat odborné externí spolupracovnice Mgr. Olga Stuchlá a Mgr. Markéta Kozlová.

S důvěrou se na nás můžete obrátit.

POZVÁNKY

Pro všechny katechety, kněze a vyučující náboženství jsme připravili také na letošní školní rok nabídku vzdělávacích seminářů a podpory. Přehled všeho, co pro vás připravujeme, naleznete v našem kalendáři. Věříme, že si z nabídky vyberete.

Metodický den pro vyučující náboženství

Metodický den je určen především začínajícím vyučujícím, kněžím i laikům, ale také vyučujícím s praxí, kteří budou nově učit v určitém ročníku. Seminář se uskuteční v úterý 26. září 2023 od 15.00 do 19.00 a provedou vás jím Mgr. Markéta Korpasová, ThLic. Petr Smolek a Mgr. Olga Stuchlá. V případě zájmu se přihlaste zde.

Mše svaté s účastí dětí ZRUŠENO

Omlouváme se, ale seminář původně naplánovaný na sobotu 30. září 2023 k tématu Mše svaté s účastí dětí vedený PhDr. Radkem Tichým, Ph.D. et S.L.D. se bohužel neuskuteční. Věříme, že se nám jej podaří domluvit a připravit v některém z příštích školních roků.

Proč děti zlobí a jak s tím pracovat?

Také v hodinách náboženství a při katechezi se setkáváme s nepozornými, neukázněnými či nespolupracujícími dětmi. Jaké jsou příčiny takového chování? Jak k takovým dětem správně přistupovat? Jak zvládnout takové dítě v rámci celé skupiny?

Na tyto i další otázky spojené s problematikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vám odpoví doc. PhDr. & Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D., vedoucí katedry křesťanské výchovy na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na semináři Proč děti zlobí a jak s tím pracovat?, který se koná v sobotu 7. října 2023 od 9.00 do 14.00 v sále biskupství, dostanete také doporučení pro hodiny náboženství a pro katechezi a budete si moci vyzkoušet úpravu konkrétních materiálů.

Přihlašování je k dispozici zde.

DALŠÍ NABÍDKA

XII. celostátní katechetický kongres

Od 10. do 12. listopadu 2023 se v Kroměříži uskuteční pod záštitou ČBK XII. celostátní katechetický kongres. Tématem bude Umění komunikovat víru. Hostem bude P. Luciano Medii, profesor misijní katechetiky na Papežské univerzitě Urbaniana v Římě, dále Mons. Pavel Konzbul, Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD., P. ThLic. Petr Bulvas, Mgr. Terezie Pilátová Osecká PhD. a další. Kromě přednášek se účastníci mohou zúčastnit také praktických seminářů.

Přihlášky, program a aktuální informace naleznete na webu Katechetické sekce ČBK. Přihlašovat se v případě zájmu můžete do 31. října 2023.

Biskupství ostravsko-opavské podpoří částkou 500 Kč katechetu s platnou kanonickou misí či kněze, kteří se přihlásí do 31. října 2023 a zúčastní celého kongresu. Podmínkou je, že v letošním školním roce vyučují. Pokud vyučují 10 a více hodin náboženství týdně, příspěvek činí 1 000 Kč. Pokud se přihlásí jen na sobotní program (bez noclehu), příspěvek bude činit 200 Kč. Bližší informace přihlášeným poskytneme později.