Informace září 2022

 

Milí přátelé,

na začátku nového školního roku přejeme vám i vám svěřeným požehnaný nový školní rok. Ať dokážeme být těmi, kteří ve školách i farnostech šíří pokoj a přispívají k jednotě v různosti nejen mezi dětmi, ale také napříč generacemi i ve společnosti. Kéž pokoj a jednotu zakusíte na setkáních, která pro vás připravujeme – v děkanátech, na seminářích, skrze supervizní setkání či mentorský rozhovor nebo přes telefonický rozhovor.

Jsme tady po celý rok pro vás, nejste ve své službě osamoceni! Těšíme se na setkání s vámi.

INFORMACE

Zahájení výuky náboženství

  • Co je zapotřebí zajistit pro výuku náboženství?

Rozdělení kompetencí pro kněze a katechety může před začátkem školního roku pomoci dobře naplánovat a připravit výuku náboženství v novém školním roce. Přinášíme přehled toho, co je zapotřebí zajistit k výuce náboženství.

  •  Žádosti o kanonické mise

Žádost o kanonickou misi podává duchovní správce farnosti nebo ředitel církevní školy formou elektronického formuláře na adrese http://katalog.doo.cz/webcis/ (postup pro vyplnění online pod tímto odkazem).

Více zde.

  • Noví vyučující a katecheté

Duchovní správce žádá o kanonickou misi pro nového vyučujícího a katechetu, který dosud náboženství neučil, před podáním žádosti si daný člověk stáhne a vyplní prohlášení nového katechety a odešle je na KPC.

  • Odměňování vyučujících náboženství v naší diecézi

Vyučující náboženství a katecheté v naší diecézi jsou od roku 2016 odměňováni za svoji službu. Řídí se Rozhodnutím o odměňování vyučujících náboženství laiků. Od 1. září 2022 bude navýšena hodinová sazba. O této změně vás budeme ještě informovat.

  • Rozvrhy hodin výuky náboženství

Rozvrhy podávají elektronicky kněží na adrese http://katalog.doo.cz/webcis/ (postup pro vyplnění online pod tímto odkazem). Prosíme laické vyučující, aby se se svým farářem domluvili. Duchovní správce poté formulář vyplní a odešle.

  • Třídní kniha pro výuku náboženství na faře

Výuku náboženství je třeba dokumentovat, i když probíhá na faře. Na našich webových stránkách je k dispozici třídní kniha.

V případě dotazů je možné se obrátit na koordinátorku výuky náboženství v diecézi Mgr. Markétu Korpasovou (mkorpasova@doo.cz, tel. 597 822 233).

Metodiky a pomůcky pro výuku náboženství a katechezi

Přihlášky do náboženství

  • Na našem webu si můžete stáhnout vzory přihlášek do náboženství, které vyhovují požadavkům GDPR.
  • Další možností je organizovat přihlašování dětí do náboženství prostřednictvím elektronických přihlášek na webu diecéze (https://www.doo.cz/prihlaska). Je nutné, aby farnost, která by měla zájem o tento způsob organizace přihlášek, kontaktovala kancléře, který farnosti zřídí přístup k těmto přihláškám.

Inspirace, jak s dětmi zahájit školní rok

Tipy na konkrétní aktivity, jak s dětmi, žáky začít školní rok, naleznete v naší databázi materiálů.

Nejste ve své službě osamoceni!

Záleží nám na tom, aby žádný vyučující náboženství a katecheta nezůstával ve své službě osamocen, a proto i v letošním školním roce nabízíme podporu formou otevřených supervizních skupin v děkanátech a individuální podporu v rámci mentoringu. Obě tyto služby jsou díky podpoře RENOVABIS zdarma.

Jedná se o podporu založenou na individuálním přístupu a umožňující hledat řešení „na míru“. V případě zájmu kontaktujte mentora poblíž svého bydliště. 

Supervize nabízí bezpečný prostor pro reflexi a řešení aktuálních i dlouhodobých problémů. Přijďte zakusit její přínos. Připravujeme pro vás termíny setkání v jednotlivých děkanátech a budeme o nich v některém z následujících čísel Informačníku informovat.

Začínající vyučující náboženství a katecheté

Začínajícím vyučujícím náboženství a katechetům věnujeme zvláštní pozornost. Každý z nich je osloven s nabídkou individuální podpory. Cíle a formy podpory najdete zde.

V školním loňském roce jsme poprvé nabídli tento kurz, který je určen především pro katechety, kteří nesplňují podmínku vzdělání, a začínají vyučovat. Aby se jim vyučovalo dobře, aby se seznámili se základy katecheze a pedagogiky, s osnovami a učivem, připravili jsme pro ně ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích e-learningový kurz v rozsahu 10 hodin.

Katecheté, kterých se absolvování kurzu týká, jsou informováni při udělení kanonické mise. Student si samostatně v daném termínu dle svého tempa a časových možností nastuduje předložené texty a poté zpracuje krátkou závěrečnou reflexi, ke které je mu poskytnuta zpětná vazba.

Nedělní liturgické texty

Odkud čerpat inspiraci pro mše svaté s účastí dětí? Jak se s dětmi zamýšlet na nedělními liturgickými texty? Přinášíme aktualizované tipy na dostupné zdroje.

Setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé

V pátek 1. července se uskutečnilo setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé. Ohlédnutí jsme již připravili v červencovém vydání Informačníku.

Sestry alžbětinky z Jablunkova připravily stanoviště Společně na cestě děláme radost, kde se zdobily brambory, které udělaly radost klientům domova pro seniory. A díky vašim darům se také podařilo vybrat 8 880 Kč pro nákup nové trouby se sporákem a digestoří. Děkujeme všem, kteří společně s námi dělali radost!

Více si prohlédněte zde.

DALŠÍ NABÍDKA

Časopis Duha

Aktuální číslo časopisu Duha s názvem Na jedné louce představuje příběh k začátku školního roku o tom, že naše talenty nám Bůh nedal k tomu, abychom se nad ostatními povyšovali, ale abychom je dali do služby, protože u Boha je každý důležitý a cenný.

POZVÁNKY

Pro všechny katechety, kněze a vyučující náboženství jsme připravili také na letošní školní rok nabídku vzdělávacích seminářů a podpory. Přehled všeho, co pro vás připravujeme, naleznete v našem kalendáři. Věříme, že si z nabídky vyberete.

V letošním roce vstupuje 37 studentů do závěrečného, třetího ročníku studia celoživotního vzdělávání v programech Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství. Semináře a přednášky jsou otevřeny také všem zájemcům.

Skrytý potenciál smíšených skupin

V úterý 20. září 2022 od 14.00 do 18.00 představí Mgr. Markéta Korpasová možnosti práce se skupinou žáků různého věku v hodinách náboženství a v katechezi pro děti školního věku.

Více informací i k přihlášení naleznete v plakátu.

Metodický den pro vyučující náboženství

Pro začínající vyučující, kněze i laiky, ale také pro vyučující s praxí, kteří budou nově učit v určitém ročníku, je určen metodický den, jehož náplní bude seznámení s cíli, obsahy a dostupnými materiály pro výuku náboženství, farní katechezi a přípravu dětí k prvnímu přijetí svátosti smíření a eucharistie.

Mgr. Markéta Korpasová, ThLic. Petr Smolek, Mgr. Olga Stuchlá se na vás těší ve čtvrtek 22. září 2022 od 14.00 do 18.00.

Pro přihlášení použijte tento odkaz.

Výchova v kontextu společnosti a náboženství

Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. a ThLic. Petr Smolek představí studentům tříletého vzdělávacího kurzu náboženskou pedagogiku a katechetiku v cyklu přednášek předmětu Výchova v kontextu společnosti a náboženství. Srdečně zveme i další zájemce. První setkání se uskuteční v sobotu 8. října 2022 od 9.00 do 15.00 v budově biskupství v Ostravě.

V případě zájmu se přihlaste zde.

Pro ty z vás, kteří statečně vydrželi a dočetli až do konce, malá tečka na závěr:).
V letošním školním roce o vás budeme pečovat:

Mgr. Šárka Koflerová

Mgr. Markéta Korpasová

Mgr. Lenka Bakalová

Zuzana Polaczková

Mgr. Barbora Holoubková

Mgr. Petr Smolek, ThLic.

S důvěrou se na nás můžete obrátit.

 

Omlouváme se, že jsme o prázdninách z důvodu poruchy služebního mobilu KPC (731 136 051) nebyli k zastižení. Toto telefonní číslo je nyní již opět funkční.