Informace říjen 2023

Milí přátelé,

jsme Bohu vděční za každého z vás, kteří se dáváte ve službě druhým ve škole, ve farnosti, v rodině. Chceme vám být v této nelehké činnosti podporou, využijte našich nabídek. Mnohé z nich naleznete také v tomto čísle Informačníku. Kéž je náš život chválou Boha a kéž Boží velikost a lásku mohou druzí skrze nás zakoušet.

INFORMACE

Nejste ve své službě osamoceni!

Záleží nám na tom, aby žádný vyučující náboženství a katecheta nezůstával ve své službě osamocen, a proto nabízíme podporu formou otevřených supervizních skupin v děkanátech a individuální podporu v rámci mentoringu. Obě tyto služby jsou díky podpoře RENOVABIS zdarma.

– Mentoring

Nedaří se vám v praxi vše podle vašich představ? Nebo přešlapujete na místě a hledáte cestu, jak ve výuce, v katechezi dále? Máte nějaké jiné otázky či témata, kde byste se rádi posunuli dále, a nevíte si sami rady? Využijte nabídku našich mentorů. Věříme, že během společného rozhovoru řešení a odpovědi na vaše otázky naleznete.

Mentoring je podpora založená na individuálním přístupu a umožňující hledat řešení „na míru“.

Více naleznete na našich stránkách. V případě zájmu kontaktujte nejlépe mentora poblíž svého bydliště.

– Supervize

Supervize nabízí bezpečný prostor pro reflexi a řešení aktuálních i dlouhodobých problémů. Přijďte zakusit její přínos.

Připravujeme pro vás termíny setkání v jednotlivých děkanátech a průběžně je aktualizujeme na našich stránkách. Supervizi vede Mgr. Marek Jargus, certifikovaný supervizor Českého institutu pro supervizi s dlouholetou supervizní a terapeutickou praxí.

Děkanátní setkání katechetů, vyučujících náboženství, kněží a jáhnů

Chceme vám být nablízku a setkávat se s vámi. Proto budou v říjnu a listopadu probíhat setkání v jednotlivých děkanátech. Všem vyučujícím náboženství a katechetům zašleme pozvánku e-mailem, zváni jsou také vyučující kněží a jáhni.

Připravili jsme pro vás téma, jak smysluplně vést hodiny náboženství a katechezi. Můžete se těšit také na společné sdílení a poznávání a nebudou chybět aktuality z našeho centra. Setkání katechetů v rámci děkanátu je zároveň příležitostí k výměně zkušeností i vzájemné pomoci.

Služba katechety není individuální záležitostí, je posláním v církvi. Také proto se vyučující zavazují při pověření otce biskupa k výuce náboženství a katechezi v diecézi k účasti na těchto setkáních. Nám všem z katechetického centra záleží na tom, abyste ve své službě nezůstávali osamoceni. Těšíme se na osobní setkání s vámi.

Termíny jednotlivých setkání naleznete v tabulce na našem webu.

Rozvrhy hodin výuky náboženství

Rozvrhy podávají elektronicky kněží na adrese http://katalog.doo.cz/webcis/ (postup pro vyplnění online pod tímto odkazem). Prosíme laické vyučující, aby se se svým farářem domluvili. Duchovní správce poté formulář vyplní a odešle.

POZVÁNKY

Proč děti zlobí a jak s tím pracovat?

Také v hodinách náboženství a při katechezi se setkáváme s nepozornými, neukázněnými či nespolupracujícími dětmi. Jaké jsou příčiny takového chování? Jak k takovým dětem správně přistupovat? Jak zvládnout takové dítě v rámci celé skupiny?

Na tyto i další otázky spojené s problematikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vám odpoví doc. PhDr. & Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D., vedoucí katedry křesťanské výchovy na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na semináři Proč děti zlobí a jak s tím pracovat?, který se koná v sobotu 7. října 2023 od 9.00 do 14.00 v sále biskupství, dostanete také doporučení pro hodiny náboženství a pro katechezi a budete si moci vyzkoušet úpravu konkrétních materiálů.

Přihlašování je k dispozici zde.

Metodika k encyklice Laudato si´

Encyklika Laudato si’ se stala významným církevním dokumentem k tématu ochrany přírody, ve kterém se papež František obrací ke všem lidem. Pojďme se učit vychovávat děti v duchu této encykliky. Mgr. Lenka Bakalová vás seznámí s hlavními myšlenkami encykliky, vysvětlí základní ekologické pojmy a představí praktické ukázky aktivit z metodiky Laudato si´.

Seminář se uskuteční ve středu 18. října 2023 od 15.00 do 19.00 v budově biskupství v Ostravě. V případě zájmu se přihlaste do 16. října 2023 zde.

Vstupy do výuky ZŠ s křesťanskými tématy

V loňském školním roce naši lektoři oslovili ve 49 školách okolo 7 000 žáků ZŠ, kteří se účastnili našich programů s křesťanskými tématy. Srdečně zveme nové zájemce z řad pedagogických pracovníků, kněží či jáhnů, aby rozšířili řady lektorů a pomohli tak oslovit žáky ve větším počtu škol. Jedná se o důležitou službu církve společnosti, ve které žijeme. Aktuálně nabízíme tyto dva semináře:

Na semináři Poselství křesťanských Vánoc – základní řada o původu a smyslu Vánoc se zájemci seznámí se třemi programy pro tři různé věkové kategorie: Pro nejmladší 1. až 3. ročník ZŠ je připraven program Vánoční příběh a jeho poselství s biblickým příběhem o narození Ježíše z Nazareta. Reálie vánočního příběhu formou powerpointové prezentace s interaktivními prvky mohou v programu Izrael – země vánočního příběhu prožít žáci 4. a 5. ročníků ZŠ. Původní smysl prožívání vánočních svátků hledají a diskutují žáci 6. až 9. ročníků ZŠ v programu Proč máme být k sobě navzájem hodní?

Ve středu 15. listopadu 2023 se na vás od 14.00 do 18.30 těší Mgr. Lenka Bakalová a Mgr. Šárka Koflerová. Seminář se koná v sále biskupství v Ostravě. V případě zájmu se přihlaste zde.

Jak s žáky přemýšlet o původu a smyslu Vánoc? Mgr. Lenka Bakalová a Mgr. Šárka Koflerová představí ve středu 22. listopadu 2023 od 14.00 do 18.30 tři programy pro tři věkové skupiny žáků ZŠ. Program Cesta za hvězdou pro 1. až 3. ročník ZŠ je interaktivním vyprávění o jednom putování za hvězdou, které vedlo do Betléma. 4. a 5. ročníky ZŠ se mohou seznámit s hudební tradicí inspirovanou biblickým vánočním příběhem v programu Vánoce v hudbě. Promýšlení potřeby člověka žít v pokoji a vzájemném porozumění nabízí program Narodil se bohatý i chudý pro 6. až 9. ročník ZŠ.

Seminář Poselství křesťanských Vánoc III se koná v budově biskupství a přihlásit se můžete zde.

Kurz vedení diskuze metodou Filosofie pro děti

Jak vést diskuze na kontroverzní témata?

Jak promýšlet křesťanské učení a morálku v konfrontaci se životem v současné společnosti?

Jak řešit konflikty v dialogu s křesťanskými hodnotami?

Jak přemýšlet kriticky, tvořivě a angažovaně?

Od středy 31. ledna do neděle 4. února 2024 a poté od středy 3. do neděle 7. dubna 2024 připravujeme s doc. PhDr. Ludmilou Muchovou, Ph.D. a ve spolupráci s Katechetickým centrem Olomouc a brněnským Diecézním katechetickým centrem dva navazující kurzy, které se budou konat na Velehradě.

Účastníci se teoreticky i prakticky seznámí s programem Filosofie pro děti (Philosophy for Children – F4C) a také získají základní vhledy do způsobu vedení dialogu v hledajícím společenství. Porozumí také systému formulování otázek podněcujících a prohlubujících diskuzi a logické výstavbě výpovědí. Absolventi kurzu si také osvojí vhled do technik Filosofie pro děti, mezi které patří naslouchání argumentům druhých, reflexe charakteru vzniklého problému, navrhování řešení a ověřování jeho správnosti, a to na základě principů kritického myšlení, obhajobu vlastních argumentů a kritické zhodnocení argumentace druhých lidí.

Kurzovné jednoho dílu kurzu je 1 400 Kč. Ubytování a strava se hradí dle aktuálního ceníku Poutnímu domu Stojanov.

Zájemci se mohou hlásit zde.

DALŠÍ NABÍDKA

Nabídka duchovních obnov

Hledáte-li, kde v tichu zůstat před Bohem, nebo se nechat oslovit Božím slovem, či načerpat pro svou službu, nabízíme vám přehled míst na Moravě, kde se konají jedno či vícedenní duchovní obnovy.

– exerciční domy v Českém Těšíně, na Hostýně, na Velehradu

Komunita Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce

Duchovní centrum svatého Františka z Pauly ve Vranově u Brna

– celorepublikovou nabídku shromažďuje web exercicie.cz

Na únor připravujeme ve spolupráci s Českým katolickým biblickým dílem duchovní obnovuVíce najdete na našich stránkách a také vás o ní ještě budeme v našem Informačníku informovat.

Kurz Dítě v situaci krize a smutku krizová intervence a doprovázení při práci s dětmi a mladými lidmi

Nezisková organizace Trendum, o. p. s., pořádá kurz, jehož cíli je rozpoznat příznaky osoby v akutním stresu či zármutku a adekvátně na ně reagovat, také poznat zásady a metody poskytování psychologické první pomoci a krizové intervence zvláště u dětí a mladých lidí a další. Kurz určený pro kněze, jáhny, katechety a další pastorační pracovníky vede Mgr. Mária Anyalaiová, Ph.D., a koná se v úterý 7. listopadu 2023 od 9.00 do 16.00 v Centru TreFa na faře v Ostravě-Radvanicích.

Více informací i přihlášení naleznete na webových stránkách organizace Trendum.

XII. katechetický kongres

Od 10. do 12. listopadu 2023 se v Kroměříži uskuteční pod záštitou ČBK XII. celostátní katechetický kongres. Tématem bude Umění komunikovat víru. Hostem bude P. Luciano Medii, profesor misijní katechetiky na Papežské univerzitě Urbaniana v Římě, dále Mons. Pavel Konzbul, Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD., P. ThLic. Petr Bulvas, Mgr. Terezie Pilátová Osecká PhD. a další. Kromě přednášek se účastníci mohou zúčastnit také praktických seminářů.

Přihlášky, program a aktuální informace naleznete na webu Katechetické sekce ČBK, plakát je k dispozici zde. Přihlašovat se v případě zájmu můžete do 31. října 2023.

Biskupství ostravsko-opavské podpoří částkou 500 Kč katechetu s platnou kanonickou misí či kněze, kteří se přihlásí do 31. října 2023 a zúčastní celého kongresu. Podmínkou je, že v letošním školním roce vyučují. Pokud vyučují 10 a více hodin náboženství týdně, příspěvek činí 1 000 Kč. Pokud se přihlásí jen na sobotní program (bez noclehu), příspěvek bude činit 200 Kč. Bližší informace přihlášeným poskytneme později.

Milión dětí se modlí růženec

Svatý Pio z Pietrelciny řekl: „Když se milion dětí bude modlit růženec, svět se změní.“ Také letos se 18. října 2023 mohou děti celého světa sjednotit v modlitbě růžence za mír a jednotu ve světě.

Konkrétní tipy k této iniciativě organizace Kirche in Not, motivační video pro děti a další materiály naleznete zde.

Ostatní katechetická centra v naší republice

Katechetická sekce České biskupské konference
Katechetické centrum Olomouc
Diecézní katechetické centrum a Vstupy do škol Biskupství brněnské
Středisko katecheze a výuky náboženství Arcibiskupství pražské
Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého
Diecézní centrum pro katechezi Biskupství českobudějovického
Diecézní katechetické centrum Biskupství plzeňského
Diecézní katechetické centrum Litoměřice