HODNOCENÍ MATERIÁLŮ K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ A KATECHEZI

Dostali jste do ruky nový materiál pro výuku náboženství nebo katechezi a nevíte, zda je vhodný konkrétně pro vaši výuku?

Vytvořili jsme pomůcku – seznam kritérií – která vám mohou pomoci určit kvalitu materiálu a ulehčit rozhodování. Zohledňujte prosím, že se jedná o pomůcku: hodnocení je subjektivní, orientované na aktuální potřebu. Jedná se spíše o kontrolní seznam, který má rozhodování usnadnit. Předkládáme vám pilotní verzi. Budeme si vážit vašich zlepšujících připomínek. Své podněty můžete zaslat na skoflerova@doo.cz.

UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST A VZHLED
ANO 4 bodySPÍŠE ANO 3 bodySPÍŠE NE 1 bodNE 0 bodůNELZE
HODNOTIT
1. Materiál má odpovídající jazykovou úroveň a čtivost.
Materiál používá srozumitelná sdělení pro cílovou skupinu, přiměřeně užívá odborné pojmy, má přiměřenou délku vět apod. Jazyková kultura textu odpovídá pravidlům českého pravopisu. Čtivost textu se může jevit velmi subjektivní. Pro orientační zhodnocení čtivosti je možné využít např. tento odkaz: https://wikilab.lf1.cuni.cz/mistrik/
2. Materiál je přehledně strukturovaný, lze se v něm snadno orientovat.
V materiálu je hodnocena také tzv. intuitivní orientace pro cílovou skupinu (tj. žáky, vyučující, ale i rodiče žáků). Materiál používá např. vhodně zvolené členění textů, navigační ikony, barvy pro jednotlivé oblasti apod.
3. Na materiál navazuje další podpora.
Na materiál navazují další materiály nebo aktivity. Může se jednat např. o metodiku pro vyučující, webové stránky, digitální výukové prostředky, diskuzní fórum, školení pro učitele apod.
4. Použité ilustrace a obrázky odpovídají věku cílové skupiny a stanoveným cílům.
Materiál obsahuje ilustrace nebo obrázky v dobré kvalitě. Ty slouží k lepšímu porozumění hlavnímu vzdělávacímu obsahu pro uvedenou cílovou skupinu žáků. Použití ilustrací pouze k vyplnění prostoru nebo nevhodně zvolené ilustrace a obrázky mohou být rušivé, příp. snižovat hodnotu textového sdělení.
5. Materiál má odpovídající typografickou úroveň.
Materiál má vhodně zvolenou velikost a typ písma pro cílovou skupinu. Materiál má respektovat normu pro úpravu dokumentů (ČSN 01 6910), typografická a estetická pravidla.
6. Materiál má odpovídající grafickou úroveň.
Materiál má jednotné celkové grafické zpracování (jednost zvolených velikostí písma a barev pro nadpisy, zvýraznění, rámečky, dále celkové rozvržení textů a obrazového materiálu na stránkách apod.).
TEOLOGIE
ANO 4 bodySPÍŠE ANO 3 bodySPÍŠE NE 1 bodNE 0 bodůNELZE
HODNOTIT
7. Materiál je teologicky správný.
Materiál obsahuje teologicky správné a jazykově aktuální formulace o Bohu, o víře, církvi, liturgii, svátostech, morálním životě, modlitbě, Písmu svatém atd. Předkládá takový obraz Boha, který odpovídá Ježíšově zvěsti v evangeliu. Používá teologicky správné formulace a správným způsobem je interpretuje. V termínech a interpretaci je v souladu s Katechismem katolické církve. V biblické interpretaci je materiál věrný biblickému kontextu a vykládá jednotlivé verše v souvislosti s dalšími biblickými místy. Předkládá takový spirituální a morální výklad biblického textu, který respektuje původní význam textu.
8. Materiál je v souladu se současnými církevními dokumenty.
Materiál se odkazuje na dokumenty II. vatikánského koncilu a na současné církevní dokumenty (především Katechismus katolické církve, nejnovější Direktorium pro katechezi, Dei Verbum, Evangelii gaudium, Fratelli tutti). Terminologii a důrazy současných dokumentů akceptuje pozitivně. Nauku dřívějších církevních dokumentů uvádí v harmonii se současným magisteriem.
9. Materiál předkládá víru dialogickým způsobem.
Materiál představuje víru jako dialog mezi Bohem a člověkem. Bůh dělá první krok. Ze své lásky zjevuje člověku tajemství spásy. Člověk může na Boží zvěst dát svou odpověď. Tato odpověď se stává poslušností víry. Materiál respektuje svobodu, důstojnost a jedinečnost každé lidské osoby a její osobní odpovědi na Boží zvěst. Materiál uschopňuje adresáty mluvit o víře dialogickým způsobem s druhými, víru předkládat, ne vnucovat, svobodnou odpověď podněcovat, ne vynucovat.
10. Materiál přispívá pozitivním způsobem k rozvoji křesťanské identity v současném světě.
Materiál rozvíjí křesťanskou identitu adresátů v dimenzi víry, slavení, morálního života, modlitby, života ve společenství církve a v křesťanské misii. Všechny tyto dimenze umožňuje praktickým způsobem prožívat v současném světě. Křesťanská identita není postavena na strachu a negativním vymezování vůči současnému světu. Materiál postihuje pluralitu současného světa.
11. Materiál rozlišuje mezi výukou náboženství a katechezí.
Materiál odlišuje vyučování katolického náboženství na školách od katecheze. Toto odlišení vnímá komplementárně. Katecheze napomáhá osobnímu přilnutí ke Kristu a ke zrání křesťanského života. Školní vyučování naopak předává žákům znalosti o identitě křesťanství a o křesťanském životě, je zaměřené na lidskou zralost žáků. Vyučování náboženství uvádí do vztahu víru a kulturu, lidskou a náboženskou dimenzi, vědu a náboženství.
12. Materiál uvádí do života v konkrétním církevním společenství.
Materiál pomáhá více poznat konkrétní místní společenství a zapojit se do něj. V oblasti liturgie a charitativní služby převádí adresáty od poznání k činnosti.
13. Materiál rozvíjí kompetenci k evangelizaci v současném pluralitním světě.
Materiál propojuje zvěst víry se současným světem. Uschopňuje adresáty předkládat víru, vyjadřovat se srozumitelně, mít úctu k druhým, obhájit postoj víry. Materiál vede k naslouchání druhým lidem a k rozlišování stop Boží přítomnosti v současném světě.
14. Materiál je ekumenicky vstřícný.
Materiál bere vážně realitu mnoha rodin a četných regionů v naší zemi, kde je katolická víra v blízkém kontaktu s jinými křesťanskými vyznáními. Témata a terminologie zdůrazňují to, co je společné všem křesťanům. Katolickou tradici vysvětluje pozitivním způsobem. Nezjednodušuje a nezesměšňuje nekatolické křesťanské tradice.
PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA
ANO 4 bodySPÍŠE ANO 3 bodySPÍŠE NE 1 bodNE 0 bodůNELZE
HODNOTIT
15. Materiál respektuje vývojově-psychologickou úroveň cílové skupiny.
Materiál respektuje vývoj myšlení a morálního úsudku, zkušenosti, schopnosti a předpoklady cílové skupiny. Jde např. o přiměřenost jazyka (pojmy, které žák zná a rozumí jim), užívání názorných a symbolických vyjádření, vybraných příkladů při vysvětlování pojmů apod. Materiál není v rámci snahy o elementarizaci ani příliš naivní, ani zjednodušující.
16. Cíle a obsahy materiálu jsou v souladu.
Materiál by měl obsahovat správně formulované cíle i popis, do jakých situací, příp. skupin je určen (např. učebnice je určena žákům, kteří jsou z rodin, kde se víra praktikuje, přijali první svátosti a klade si za cíl doplnit jejich znalosti Starého Zákona). Navržené postupy (metody, formy), které materiál obsahuje, pomáhají k dosažení stanovených cílů (např. pokud je cílem, že žák diskutuje, materiál obsahuje otevřené otázky a podněty k diskusi).
17. Materiál pro výuku náboženství je zaměřen na rozvoj kompetencí, které jsou v souladu s aktuálními závaznými dokumenty (RVP ZV).
Materiál, který je určen k výuce náboženství, musí být v souladu se zásadami, na kterých je RVP ZV postaven.
18. Materiál pomáhá rozvíjet postoje cílové skupiny.
Materiál pracuje s cíli znalostními, dovednostními a klade důraz také na rozvíjení postojů.
19. Materiál souvisí s životními zkušenostmi cílové skupiny.
Volba textů, příběhů v materiálu a práce s nimi by měla reflektovat životní zkušenost žáka v daném věku.
20. Materiál podporuje rozvoj kompetence k vedení dialogu.
Tato kompetence je silným tématem nejnovějšího Direktoria pro katechezi. Jedná se o dialog s lidmi jiných vyznání či bez vyznání, se společností, s vědou apod. Materiál toto neopomíjí.
21. Materiál podporuje utváření vztahů ve skupině.
Materiál obsahuje takové metody, formy a aktivity, které jsou postaveny na vztazích mezi žáky ve skupině. Materiál podporuje otevřený styl vyučování a nestojí pouze na frontální formě typické pro výklad a na direktivním vyučování.
22. Materiál rozvíjí vnímavost k životu.
Materiál přispívá k vnímavosti k různostem světa, ve kterém žák žije (např. nepodporuje kulturní stereotypy ve vztahu k pohlaví – hodné děvčátko, zlobivý kluk), a vyjadřuje se s respektem o věřících jiných světových náboženství a lidech bez vyznání apod.
23. Materiál je aktuální, případně jej lze snadno aktualizovat.
Materiál odpovídá obsahem, formami a metodami vzdělávání současné školy (např. využití digitálních médií, projektový způsob výuky apod.).
AUTORSKOPRÁVNÍ
ANO 4 bodySPÍŠE ANO 3 bodySPÍŠE NE 1 bodNE 0 bodůNELZE
HODNOTIT
24. Materiál obsahuje informaci o autorovi, příp. vydavateli apod.
Materiál má uvedeného autora (osoby či organizaci), není anonymní.
25. Materiál respektuje autorská práva.
Materiál používá citace (resp. neobsahuje převzaté části cizího textu, které nejsou citovány), uvádí literaturu, ze které čerpal, používá obrazovou, audio a video dokumentaci tak, že neporušuje autorský zákon. V případě digitálních materiálů uvádí podmínky užití (např. formou tzv. veřejné licence).