Informace září 2021

Pokud se nezobrazuje správně, klikněte zde.

Milí vyučující náboženství a katecheté, přátelé a příznivci,

 

uplynulý školní rok od nás hodně vyžadoval. Museli jsme se orientovat v rychle se měnících opatřeních, omezit setkávání, ale také jsme objevili nové příležitosti – i ve výuce náboženství a v katechezi. V začínajícím školním roce bude důležité citlivě vnímat nám svěřené účastníky katechezí, děti i dospělé. Co prožívali v nejistých dobách, co jim chybělo, jakým způsobem jim můžeme nabídnout pomoc na cestě víry? A co potřebujeme my, vyučující náboženství a katecheté, abychom je mohli doprovázet a vyučovat? Ke sdílení zkušeností z uplynulého mimořádného školního roku vás zveme na setkání ve vašich děkanátech. Přehled termínů naleznete na našich webových stránkách. Pohled každého z vás může společenství nenahraditelně obohatit. Těšíme na setkání!

 

Na začátku nového školního roku chci poděkovat všem vyučujícím náboženství a katechetům za ochotu a nasazení ke službě. „Být katechetou je povolání, ne pouze zaměstnání. Potřebujeme dobré katechety. … I já jsem katecheta!“, uvedl papež František v roce 2013 na celosvětovém kongresu katechetů v Římě. Také naše diecéze potřebuje dobré katechety. Na našem centru dlouhodobě rozvíjíme systém podpory katechetů v  diecézi, je pro nás důležité, aby se nikdo necítil v  této službě osamělý. Můžete se na nás obracet se svými potřebami, podněty i otázkami. Jsme zde pro vás.

 

Za celý tým Katechetického a pedagogického centra Boží požehnání do nového školního roku přeje

 

Šárka Koflerová

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORY

 

Připravili jsme pro vás na letošní školní rok 2021/2022 novou nabídku vzdělávacích seminářů a podpory vyučujících náboženství a katechetů. I letos nabízíme katechetům z naší diecéze podporu formou otevřených supervizních skupin a mentorských rozhovorů, které jsou díky podpoře RENOVABIS zdarma. Budeme se těšit na setkávání s vámi!

ŽÁDOSTI O KANONICKÉ MISE

 

Žádosti o kanonické mise se pro školní rok 2021/22 podávají stejně jako loni elektronicky na adrese http://katalog.doo.cz/webcis/. Postup pro vyplnění žádosti online najdete pod tímto odkazem. Žádost o kanonickou misi podává duchovní správce farnosti nebo ředitel církevní školy.

Více o kanonických misích naleznete na našem webu.

 

Noví vyučující náboženství

Pokud bude chtít duchovní správce žádat o kanonickou misi pro nového katechetu, který dosud náboženství neučil, před podáním žádosti si katecheta stáhne a vyplní prohlášení nového katechety a odešle je poštou na adresu Katechetického a pedagogického centra nebo naskenuje a zašle jako přílohu v emailu na adresu mkorpasova@doo.cz. Pracovnice centra přidá data do databáze a  duchovní správce poté může požádat o kanonickou misi výše uvedeným způsobem.

ZASÍLÁNÍ ROZVRHŮ HODIN VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ ELEKTRONICKY

 

Od loňského školního roku jsou podávány elektronicky také rozvrhy hodin výuky náboženství. Vyučující náboženství předkládají rozvrhy hodin duchovnímu správci, který je za výuku náboženství ve farnosti zodpovědný. Další postup je podobný jako při podávání žádosti o kanonickou misi. Manuál k vyplnění je rovněž v zabezpečené sekci webu diecéze pod tímto odkazem.  Další kroky agendy přebírá Katechetické a pedagogické centrum.

ZAHÁJENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ

 

Organizace výuky náboženství ve školách a covid-19

 

MŠTMT ČR vydalo Soubor doporučení pro školy a  školská zařízení ve šk. roce 2021/22 vzhledem ke covid-19. V úvodu manuálu se uvádí, že vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a  rozdílné intenzitě výskytu onemocnění covid-19 v jednotlivých okresech České republiky není ploště stanoven jednotný a závazný postup pro organizaci vzdělávání. Podmínky provozu a vnitřního režimu stanoví ředitel školy. Toto se týká i organizace výuky náboženství ve školách. Je tedy možné, dokonce pravděpodobné, že se podmínky na jednotlivých školách budou lišit.

 

Plánování výuky náboženství

 

Rozdělení kompetencí pro kněze a katechety náboženství může pomoci dobře naplánovat
a připravit výuku náboženství v novém školním roce. Přehled, který jsme připravili, může sloužit i jako výčet toho, co všechno je zapotřebí zajistit k výuce náboženství ve farnosti.

 

Přihlášky do náboženství

 

Na našem webu naleznete vzory přihlášek do náboženství, které vyhovují požadavkům GDPR. Další možností je organizovat přihlašování dětí do náboženství prostřednictvím elektronických přihlášek na webu diecéze (https://www.doo.cz/prihlaska). Je nutné, aby farnost, která by měla zájem o tento způsob organizace přihlášek, kontaktovala kancléře, který farnosti k těmto přihláškám zřídí přístup.

 

Třídní kniha pro výuku náboženství na faře

 

Z našeho webu si můžete stáhnout třídní knihu pro výuku na faře.

 

Odměňování vyučujících náboženství v naší diecézi

 

Vyučující náboženství a katecheté v naší diecézi jsou od roku 2016 odměňování za svoji službu. Řídí se Rozhodnutím o odměňování vyučujících laiků, které je v plném znění dostupné pod tímto odkazem.

 

Nabídka konzultací k výuce náboženství

 

V případě dotazů, které se týkají výuky náboženství ve školách i v prostorách farnosti, odměňování a kanonických misí, se můžete obracet na koordinátorku výuky náboženství
v diecézi Mgr. Markétu Korpasovou, e-mail mkorpasova@doo.cz , tel. 597 822 233.

 

PŘEDSTAVENÍ KATECHETŮ VE FARNOSTI

 

V databázi materiálů na webu naleznete vypracovaný návrh představení a pověření službou katechety při bohoslužbě.

METODIKY A POMŮCKY PRO VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ

 

  • Přehled základních materiálů pro výuku náboženství v jednotlivých ročnících najdete na našem webu v sekci VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ/Metodiky a pomůcky.
  • Na stránkách metodickeinspirace.cz si můžete zdarma nebo za poplatek stáhnout systematické metodické materiály, které rovněž můžete využít při výuce náboženství nebo katechezi.
  • Na našich webových stránkách v databázi materiálů můžete pomocí filtru vybírat z rozsáhlé nabídky tematicky zpracovaných materiálů.
  • Metodickou inspiraci pro výuku náboženství v hodinách na začátku školního roku najdete zde.
E-LEARNINGOVÝ KURZ S NÁZVEM ZNALOSTNÍ MINIMUM PRO KATECHETY

 

Katechetické a pedagogické centrum připravilo ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity e-learningový kurz pro katechety, kteří nesplňují podmínku vzdělání, a duchovní správce pro ně žádá o udělení kanonické mise. Kurz je určen pouze pro katechety, kteří zatím neměli  možnost doplnit si vzdělání řádným způsobem (např. formou studia na teologické fakultě nebo kurzu celoživotního vzdělávání se zaměřením na přípravu učitelů náboženství) a budou působit ve farní katechezi.

Tento kurz je odpovědí na žádost kněží, kteří o podobnou formu vzdělávání pro katechety projevili zájem a tím jeho vznik iniciovali. Jsme přesvědčeni, že forma e-learningu je přístupná pro široký okruh zájemců a doufáme, že Znalostní minimum pro katechety pomůže k tomu, aby katecheté vykonávali svou službu dobře a rádi.

O povinnosti absolvovat tento kurz budou katecheté informováni při udělení kanonické mise. Kurz bude na webových stránkách fakulty přístupný po přihlášení od září 2021.

Případné dotazy a konkrétní informace poskytne Markéta Korpasová (mkorpasova@doo.cz).

SETKANÍ VYUČUJÍCÍCH NÁBOŽENSTVÍ  A KATECHETŮ V DĚKANÁTECH

 

Pokud to protiepidemická opatření umožní, rádi bychom se s vámi v průběhu měsíce října a listopadu potkali na děkanátních setkáních. Tabulku s termíny najdete zde. Před  konáním setkání Vám zašleme pozvánky e-mailem. Těšíme se na setkání s vámi!

JAKÉ JSOU SOUČASNÉ  TRENDY NÁBOŽENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ?

 

Je tématem současné náboženské pedagogiky i otázka existence Boha? Proč dnes studovat náboženskou výchovu a etiku? Odpovídají dr. Tomáš Cyril Havel a dr. Veronika Blažek Iňová, členové Katedry pedagogiky TF JU https://www.youtube.com/watch?v=DpwJmvgD-XM&t=834s

ČASOPIS DUHA

 

DUHA je katolický časopis pro chlapce a děvčata předškolního a mladšího školního věku, který vychází ve spolupráci s rakouskou redakcí časopisu REGENBOGEN. Časopis mohou využít rodiče, prarodiče, vyučující náboženství, kněží a katecheté, kteří se věnují  náboženskému vzdělávání a katechezi v rodinách, na farách a ve školách.  Více na www.mojeduha.cz.

SVATÁ LUDMILA

 

Při příležitosti 1100 let od úmrtí svaté Ludmily připravilo Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského ve spolupráci se spolkem Svatá Ludmila 1100 let  vzdělávací programy pro základní a střední školy k tématu postavy sv. Ludmily. Obsahy a jednotlivé didaktické materiály ke vzdělávacím programům lze stáhnout  zdarma po registraci zde. Materiály lze použít také do výuky náboženství a ke katechezi.
Na webových stránkách https://deti.vira.cz/ najdete další didaktické materiály k tématu sv. Ludmily.

Arcibiskupství pražské vydalo v  rámci edukačního projektu „Svatá Ludmila 1100 let“  příručku pro pedagogy základních a středních škol. Příručka je k vyzvednutí již nyní na našem centru na biskupství. Zájemcům ji přivezeme rovněž na děkanátní setkání. 

POZVÁNKY

 

SKRYTÝ POTENCIÁL SMÍŠENÝCH SKUPIN

 

Nově připravovaný seminář chce být nabídkou a povzbuzením pro vyučující náboženství a katechety, kteří učí náboženství ve skupinách žáků různého věku. Seminář se uskuteční v budově biskupství v úterý 14. 9. 2021 od 14.00–18.00 h.

Plakát ke stažení zde. Přihlašovat se můžete do 12. 9. 2021 na www.doo.cz/prihlaska.

METODICKÝ DEN PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

 

Metodický den je určen především začínajícím vyučujícím, kněžím i laikům, ale také vyučujícím s praxí, kteří budou nově učit v určitém ročníku. Seminář se uskuteční v budově biskupství. Metodický den se uskuteční v úterý 30. 9. 2021 od 14.00–18.00 h.

Plakát ke stažení zde. Přihlašovat se můžete do 20. 9. 2021 na www.doo.cz/prihlaska.

METODIKY K ENCYKLICE LAUDATO SI

 

Na tomto semináři budou účastníci seznámeni s didaktickými přístupy a metodami práce, jak vnést do hodin náboženství a katecheze prvky ekologické výchovy. Součástí semináře budou také praktické ukázky aktivit.
Encyklika Laudato si’ se stala významným církevním dokumentem k tématu ochrany přírody. Papež František se v encyklice obrací ke všem lidem s touhou navázat dialog týkající se společného domova.
K pojetí výchovy k ochraně přírody píše: „Je velmi ušlechtilé osvojovat si úkol ochrany stvoření v drobných každodenních úkonech a je úžasné, když je výchova dovede tak motivovat, že se stanou životním stylem“ (ELS čl. 211). Pojďme se učit vychovávat děti v duchu této encykliky.

Plakát ke stažení zde.
Na seminář je zapotřebí se přihlásit do 24. 10. 2021 na www.doo.cz/prihlaska.

CÍRKEV V PROMĚNÁCH ČASU

 

V rámci kurzu Učitelství náboženství otevíráme modul Církev v proměnách času. Přednášet bude prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D, v budově biskupství v sobotu 25.  9. 2021 od 9.00 do 12.30 h. Plakát ke stažení zde.

Na přednášku je potřeba se přihlásit do 23. 9. 2021 na www.doo.cz/prihlaska.