Informačník září 2020

Milí vyučující náboženství, katecheté a naši milí příznivci,

spolu s prvními informacemi v novém školním roce zasíláme také pozdrav do míst v naší diecézi i do míst vzdálených.
Vstup do začátku školního roku je zatížený nejistotou spojenou s onemocněním Covid-19 a opatřeními, která mají zabránit jeho šíření. Mnozí z nás v uplynulém školním roce udělali zkušenost, že žádné online vysílání nebo zasílání úkolů či pracovních listů nemůže nahradit vztahovost, blízkost. Technické prostředky umožňují překonávat vzdálenosti, ale nezajišťují blízkost. A blízkost je možná jen skrze vztah.

Kéž se nám daří zakládat a rozvíjet vztahy důvěry, bezpečí a blízkosti. Bůh je nám nablízku.

Mgr. Šárka Koflerová

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORY

Pro všechny katechety, kněze a vyučující náboženství jsme připravili také na letošní školní rok nabídku vzdělávacích seminářů a podpory.  I v letošním školním roce nabízíme podporu formou supervize a mentoringu, které jsou díky podpoře RENOVABIS pro učitele náboženství a katechety v naší diecézi zdarma.

Těšíme na setkávání s vámi!

ŽÁDOSTI O KANONICKÉ MISE

Žádosti o kanonické mise se v naší diecézi od školního roku 2019/20 podávají elektronicky. Postup a další informace o kanonických misích naleznete na našem webu.

ZASÍLÁNÍ ROZVRHŮ HODIN VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ ELEKTRONICKY

Od letošního školního roku budou podávány elektronicky také rozvrhy hodin výuky náboženství. Vyučující náboženství předkládají rozvrhy hodin duchovnímu správci, který je za výuku náboženství ve farnosti zodpovědný. Další postup je podobný jako při podávání žádosti o kanonickou misi. Rozvrhy hodin na biskupství elektronicky odesílá duchovní správce, který se musí na adrese http://katalog.doo.cz/webcis/ přihlásit přihlašovacími údaji fyzické osoby (jprijmeni@doo.cz a heslo). Manuál k vyplnění je v zabezpečené sekci webu diecéze pod tímto odkazem.  Další kroky agendy přebírá Katechetické a pedagogické centrum.

V případě dotazů je možné se obrátit na koordinátorku výuky náboženství v diecézi Mgr. Markétu Korpasovou, tel. 597 822 233.

ZAHÁJENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ

Plánování výuky náboženství

Rozdělení kompetencí pro kněze a vyučující náboženství může pomoci dobře naplánovat a připravit výuku náboženství v novém školním roce. Přehled, který jsme připravili, může sloužit i jako výčet toho, co všechno je zapotřebí zajistit k výuce náboženství ve farnosti.

Přihlášky do náboženství

Na našem webu naleznete vzory přihlášek do náboženství, které vyhovují požadavkům GDPR. Další možností je organizovat přihlašování dětí do náboženství prostřednictvím elektronických přihlášek na webu diecéze (https://www.doo.cz/prihlaska). Je nutné, aby farnost, která by měla zájem o tento způsob organizace přihlášek, kontaktovala kancléře, který farnosti zřídí přístup k těmto přihláškám.

Třídní kniha pro výuku náboženství na faře

Z našeho webu si můžete  stáhnout třídní knihu pro výuku na faře.

Odměňování vyučujících náboženství v naší diecézi

Vyučující náboženství a katecheté v naší diecézi jsou od roku 2016 odměňováni za svoji službu. Řídí se Rozhodnutím o odměňování vyučujících náboženství laiků, které je v plném znění dostupné pod tímto odkazem. Agendu odměňování vyučujících náboženství má na starosti koordinátorka výuky náboženství v diecézi Mgr. Markéta Korpasová.

Nařízení MŠMT k organizaci a provozu škol v souvislosti s onemocněním COVID-19

MŠMT ve spolupráci s MZ vydalo nařízení týkající se provozu škol a školských zařízení v novém školním roce 2020/2021 v souvislosti s opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19. Manuál je ke stažení zde. Toto nařízení bude ovlivňovat také organizaci výuky náboženství na školách. Opatření, která budou na školách zaváděna, budou záviset na konkrétní epidemiologické situaci daného místa a na rozhodnutích ředitelů škol. Je nezbytné, aby vyučující náboženství před zahájením výuky náboženství konzultovali zavedená opatření s vedením školy a v průběhu celého školního roku sledovali aktuální situaci.

Představení katechetů při bohoslužbě ve farnosti

V databázi materiálů na našem webu naleznete návrh představení a pověření službou katechety při bohoslužbě.

Začínající vyučující náboženství a katecheté

Začínajícím vyučujícím náboženství a katechetům věnuje Katechetické a pedagogické centrum zvláštní pozornost. Každý z nich je osloven s nabídkou individuální podpory. Cíle a formy podpory najdete zde.

Nabídka konzultací k výuce náboženství

V případě dotazů, které se týkají výuky náboženství ve školách i v prostorách farnosti, se můžete obracet na koordinátorku výuky náboženství v diecézi Mgr. Markétu Korpasovou, e-mail mkorpasova@doo.cz, tel. 597 822 233.

Metodiky a pomůcky pro výuku náboženství

Přehled základních materiálů pro výuku náboženství v jednotlivých ročnících najdete na našem webu v sekci VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ/Metodiky a pomůcky.
Na stránkách metodickeinspirace.cz si můžete zdarma nebo za poplatek stáhnout systematické metodické materiály, které rovněž můžete využít při výuce náboženství nebo katechezi.
Na našich webových stránkách v databázi materiálů můžete pomocí filtru vybírat z rozsáhlé nabídky tematicky zpracovaných materiálů.

 

METODICKÝ DEN PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

Metodický den je určen nejen začínajícím vyučujícím, kněžím i laikům, ale také vyučujícím s praxí, kteří budou nově učit v určitém ročníku. Seminář se uskuteční v úterý 22. 9. 2020 v době od 14.00 do 18.00 h v budově biskupství.

Plakát ke stažení zde. Přihlašovat se můžete do 20. 9. 2020 na www.doo.cz/prihlaska

SKRYTÝ POTENCIÁL SMÍŠENÝCH SKUPIN

Nově připravovaný seminář chce být nabídkou a povzbuzením pro vyučující náboženství a katechety, kteří učí náboženství ve skupinách žáky různého věku. Seminář se uskuteční v budově biskupství v úterý 29. 9. 2020 od 14.00 do 18.00 h.

Plakát ke stažení zde. Přihlašovat se můžete do 27. 9. na www.doo.cz/prihlaska.

ZAHÁJENÍ TŘÍLETÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO NOVÉ UČITELE NÁBOŽENSTVÍ A KATECHETY

V sobotu 10. října v 10.00 h bude zahájen mší svatou tříletý program celoživotního vzdělávání, který organizujeme ve spolupráci s TF JU. Souběžně bude probíhat výuka v programu Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství. Vzdělávací program Učitelství náboženství je akreditován u MŠMT ČR jako studium k získání kvalifikace k výuce předmětu římskokatolického náboženství na 1., 2. stupni ZŠ a na SŠ podle § 14 zák. 563 Sb., o pedagogických pracovnících. Program Výchova ke křesťanství připraví absolventy k výuce římskokatolického náboženství mimo prostor školy a k pastorační a katechetické práci všech věkových skupin ve farnosti.

Máme radost, že do kurzu nastoupí 50 studentů.

Výuka bude probíhat souběžně pro oba programy podle předem stanoveného rozvrhu o sobotách obvykle ve dvoutýdenních intervalech v budově biskupství v Ostravě. Přednášky v rámci kurzu jsou otevřeny také pro všechny zájemce, kteří si chtějí prohloubit znalosti v teologických, psychologických a pedagogických oborech. Zájemci, kteří nejsou řádnými studenty, se musí na každou přednášku zvlášť přihlásit prostřednictvím přihlášek na webu diecéze.

ČLOVĚK JAKO BYTOST NÁBOŽENSKÁ

Zveme všechny zájemce na první přednášku v rámci tříletého kurzu Učitelství náboženství. Posluchači získají základní informace týkajících se pohledu na to, kdo je člověk a co je náboženství. Seznámí se s východisky a dělením jednotlivých oborů teologie a se základní terminologií.

Seminář se uskuteční v budově biskupství dne 10. 10. 2020 od 13.00 do 17.00  h. Je nutné se přihlásit do 8. 10. 2020 prostřednictvím www.doo.cz/prihlaska. Plakát ke stažení zde.

ČASOPIS DUHA

DUHA je katolický časopis pro chlapce a děvčata předškolního a mladšího školního věku, který vychází ve spolupráci s rakouskou redakcí časopisu REGENBOGEN. Časopis mohou využít rodiče, prarodiče, vyučující náboženství, kněží a katecheté, kteří se věnují  náboženskému vzdělávání a katechezi v rodinách, na farách a ve školách. Seznam témat a informace o předplatném naleznete zde. Více na www.mojeduha.cz.

NABÍDKA K NEDĚLNÍM EVANGELIÍM PRO DĚTI A JEJICH RODIČE

Pořad OVEČKY

Televize NOE bude od září vysílat pravidelný pořad OVEČKY pro žáky 1. stupně základních škol. I  když nese stejný název jako pořad, který byl pro děti vysílán v době mimořádných vládních opatření kvůli pandemii Covid-19, nebude mít formát online výuky náboženství. Tématem každého dílu bude evangelium nadcházející neděle. Pořad Ovečky se začne vysílat od 10. září 2020 každý čtvrtek vpodvečer. Následující den po odvysílání by měl být ke zhlédnutí ve videotéce na webu televize NOE.

Vlčí doupě

Na YouTube kanále Vlčí doupě můžete pravidelně shlédnout krátká videokázání pro děti k nedělním evangeliím.

Obrázky k nedělním evangeliím

Ilustrace k nedělním evangeliím s uvedením zdroje k použití zdarma najdete na německých stránkách www.erzbistum-koeln.de

Zprostředkování poselství textů nedělních evangelií dětem se různou formou v naší zemi věnuje více subjektů. Jejich přehled jsme umístili do naší databáze materiálů a naleznete jej pod tímto odkazem.

KREATIVNÍ PŘÍSTUPY K BIBLI

České katolické biblické dílo a redakce časopisu DUHA ve spolupráci s TF JU v Českých Budějovicích zvou na seminář Kreativní přístupy k Bibli, který povede lektorka německého Biblického díla Anneliese Hecht. Seminář se uskuteční ve třech podzimních termínech postupně v Českých Budějovicích, v Praze a Olomouci. Více informací a možnost přihlášení zde.

KURZ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s. otevírá kurz Výchova ke vztahům se zahrnutím sexualitykurz školské primární prevence, který je určen pro lektory a lektorky preventivního programu ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA. Vzdělávací kurz je akreditován v systému DVPP MŠMT ČR.

Více informací a možnost přihlášení zde.

ROZVÍJENÍ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ – Projekt Učíme Online

V době uzavření škol se při distanční výuce často naráželo na limity technického vybavení nebo počítačových dovedností pedagogů učitelů náboženství nevyjímaje. V této souvislosti chceme upozornit na projekt Učíme online, který je komunitní aktivitou neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s dalšími IT společnostmi. V období uzavření škol v pandemii koronaviru připravili a odvysílali 31 webinářů s různými tématy týkajících se využití IT technologií při výuce. Některé z nich mohou být inspirací také pro vyučující náboženství. Dostupné jsou pod tímto odkazem.