• vzdělávání (1)
  • vzdělávání (2)
  • vzdělávání (3)
  • vzdělávání (4)

Vzdělávání

pro školní rok 2017/2018

Katechetické a pedagogické centrum je akreditovaná vzdělávací instituce
v systému DVPP a nabízí vzdělávací akce pedagogům, vyučujícím náboženství a katechetům.
Svou činnost rozvíjí ve dvou střediscích: Služba farnostem a Služba školám.

Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. podporuje činnost KPC. Jeho cílem je přispívat k rozvoji vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, včetně vzdělávání pedagogických pracovníků, především za účelem porozumění křesťanství a náboženství a ocenění jejich hodnot pro společnost i jednotlivce.

Na vzdělávací akce je nutné se předem přihlásit na Katechetickém a pedagogickém centru,
Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní nám. 3172/1, 728 02 Ostrava 1,
a to nejlépe e-mailem kpc@doo.cz, příp. telefonicky: 597 822 200 linka 235, mob. 731 136 051.
Pokud není uvedeno jinak, semináře jsou zdarma. Pokud není uvedeno jinak, místem konání je budova Biskupství ostravsko-opavského. Cena vícedenních akcí zahrnuje školné, ubytování a stravu.


VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, KATECHEZE A PASTORACE

Reformační střípky aneb sonda do života a díla Martina Luthera
Přednáška poskytující základní orientaci v době, životě a díle Martina Luthera s reflexí politických, společenských a náboženských souvislostí u příležitosti výročí 500 let od vystoupení Martina Luthera. Vzdělávací akce je akreditována v systému DVPP u MŠMT ČR.
Účastnický poplatek je 150 Kč.
Sobota 16. 9. 2017, 9.00–12.30
prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, ThD.

Metodický den pro vyučující náboženství
Seznámení s cíli, obsahy a dostupnými materiály pro výuku náboženství a přípravu dětí k prvnímu přijetí svátosti smíření a eucharistie. Metodický den je určen především pro začínající vyučující, kněze
i laiky, ale také pro vyučující s praxí, kteří budou nově učit v určitém ročníku nebo ve spojené skupině dětí z různých ročníků.
Sobota 23. 9. 2017, 9.00–12.30
Úterý 26. 9. 2017, 14.00–18.30
Mgr. Markéta Korpasová, ThLic. Petr Smolek

Za devatero horami
Pohádky a jejich místo v křesťanském vzdělávání. Pohádky a katecheze, jejich význam a přínos vzhledem k osobnostnímu rozvoji, praxe pedagogikou F. Ketta. Vzdělávací akce je akreditována v systému DVPP u MŠMT ČR.
Sobota 14. 10. 2017, 9.00–16.00
Mgr. Eva Muroňová Ph.D.

Komunikace se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Seznámení s různými druhy smyslového, fyzického či mentálního postižení a jak s nimi pracovat. 
Sobota 11. 11. 2017, 9.00–14.00
doc. PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Proč Ježíš neuzdraví i Aničku? 
Ježíšova uzdravení a diskuze o inkluzi dnes. Novozákonní příběhy o uzdravení ve skupině s hendikepovaným dítětem, inkluze z křesťanské perspektivy, vyslyšené a nevyslyšené modlitby.
Sobota 2. 12. 2017, 9.00–16.00
Mgr. Eva Muroňová, Ph.D., Dr. theol. Tomáš Cyril Havel

Jak společně nakládat s kontroverzními tématy
Diskuze nejen ve výuce náboženství. Metodický seminář s aktivním zapojením účastníků. Argumentace, reagování na sebe, vzájemné vyzvání a povzbuzení k diskuzi. Vzdělávací akce je akreditována v systému DVPP u MŠMT ČR.
Sobota 20. 1. 2018, 9.00–16.00
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.

Duchovní obnova s Českým katolickým biblickým dílem
Duchovní obnova formou práce s biblickými texty. Téma: Mládež v Bibli.
Místo konání: Exerciční dům v Českém Těšíně. Cena: 1 600 Kč.
Čtvrtek 22. 2. 2018 od 18.00 – neděle 25. 2. 2018 do 13.00
Doc. Petr Chalupa, Th.D., PhDr. Marie Klašková

Bibliodrama
Víkend věnovaný dramatickým ztvárněním biblických textů a hledání vztahů mezi svou skutečností a skutečností popisovanou v textu. Metoda bibliodrama umožňuje prožít lidské jednání a porozumět mu v rámci biblických obrazů, symbolů a vyprávění.
Místo konání: Exerciční dům v Českém Těšíně. Cena: 1 400 Kč.
Pátek 20. 4. 2018 od 18h– neděle 22. 4. 2018 do 14h
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.

Prašivá
Diecézní setkání dětí s otcem biskupem.
Pondělí 2. 7. 2018  
Areál Kamenité a hora Prašivá


STŘEDISKO SLUŽBA ŠKOLÁM

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY
akreditované v systému DVPP u MŠMT ČR

Semináře nabízejí rozšíření znalostí z oblasti křesťanství i získání konkrétních metodických návodů, jak témata zprostředkovat žákům v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura nebo průřezových témat Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Absolventi seminářů obdrží osvědčení.
Místem konání je Ostrava, Kostelní nám. 1, budova Biskupství ostravsko-opavského.

Bible – kniha života
Seznámení se souvislostmi Bible a evropských kulturních kořenů v metodických programech Bible – radostná zpráva o životě, Bible – jeden z kořenů evropské kultury a Bible – kniha tvůrčí inspirace.
Úterý 7.11. 2017, 14.00–18.00
Mgr. Šárka Koflerová

VÁNOCE

Poselství křesťanských Vánoc – základní
Seminář o původu a smyslu Vánoc s nabídkou metodických programů Vánoční příběh a jeho poselství, Izrael – země vánočního příběhu a Proč máme být k sobě navzájem hodní?
Úterý 14. 11. 2017, 14.00–18.30
Mgr. Markéta Korpasová

Poselství křesťanských Vánoc II
Seminář o smyslu Vánoc s nabídkou metodických programů Betlém – dům chleba, Vánoce v umění a  …a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Úterý 21. 11. 2017, 14.00–18.30
Mgr. Šárka Koflerová

Poselství křesťanských Vánoc III
Seminář o smyslu Vánoc s nabídkou metodických programů Cesta za hvězdou, Vánoce v hudbě a Narodil se bohatý i chudý.
Úterý 28. 11. 2017, 14.00–18.00
Mgr. Šárka Koflerová

VELIKONOCE

Poselství křesťanských Velikonoc – základní
Seminář o původu a smyslu Velikonoc s nabídkou metodických programů Velikonoční příběh a jeho poselství, Izrael – země velikonočního příběhu a Je něco silnějšího než smrt?
Pátek 23. 2. 2018, 9.00–13.00 / Don Bosco Ostrava
Mgr. Šárka Koflerová

Poselství křesťanských Velikonoc II
Seminář o smyslu Velikonoc s nabídkou metodických programů Když jedna cesta zkříží druhou, Velikonoce v umění a Kříž – znamení života.
Úterý 27. 2. 2018, 14.00–18.00
Mgr. Markéta Korpasová

Poselství křesťanských Velikonoc III
Seminář o smyslu Velikonoc s nabídkou metodických programů Od těžkostí neutíkej, Velikonoce v hudbě a Kdo za to může?
Úterý 6. 3. 2018, 14.00–18.00
Mgr. Šárka Koflerová

Kostel v naší obci
Seminář s širokou nabídkou metodických námětů k vytvoření vlastního projektu seznámení s místním kostelem.
Úterý 24. 4. 2018, 14.00–18.30
Mgr. Šárka Koflerová