• DGC_7825
  • DGC_5839
  • CHTĚLI BYCHOM NA ZADNÍ STRANU LETÁČKU
  • vstupy079

Vánoce v hudbě

Název: VÁNOCE V HUDBĚ (druhý program řady III)
Cílová skupina: 4. a 5. (příp. 6. a 7.) ročník ZŠ
Obsah: Děti se prostřednictvím úvodní aktivity s jednoduchými rytmickými a Orffovými nástroji rozdělí do skupin. Po vyslechnutí první hudební ukázky jsou motivovány k hledání souvislostí koled s biblickou zprávou o narození Ježíše z Nazareta. Prostřednictvím krátkého výkladu se seznámí s významem slova koleda. Potom vyslechnou několik ukázek koled a vánočních písní a ve skupinách odhadují země jejich původu a stáří. V závěru se vrátí k nejzajímavější ukázce podle vlastního výběru, případně se pokusí vytvořit jednoduchý doprovod ke koledě.
Formy práce: dialog, výklad, skupinová práce, příp. powerpointová prezentace (program je realizovatelný bez powerpointové prezentace)
Požadavky: Žáci by měli sedět na židlích uspořádaných do tvaru „U“ před promítací plochou dataprojektoru nejlépe v učebně k tomu vybavené; v případě včasného požadavku školy je možné dataprojektor zajistit (omezený počet).
Oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova
v32c v32b v32
Výběr z evaluací

Program splnil naše očekávání. Obsah (biblický příběh o narození Ježíše, vývoj zvukové stránky koled) odpovídal věku žáků, byl v souladu s ŠVP. Oba přednášející příjemným a milým přednesem předali žákům základní informace o narození Ježíše Krista, starší žáky navíc seznámili s rozdílností koled napříč jednotlivými zeměmi a v průběhu staletí. Celkové hodnocení: velmi pěkné.

ZŠ a MŠ Březová

Další evaluace programů Poselství křesťanských Vánoc realizovaných: