• DGC_7825
  • DGC_5839
  • CHTĚLI BYCHOM NA ZADNÍ STRANU LETÁČKU
  • vstupy079

Narodil se bohatý i chudý

Název: NARODIL SE BOHATÝ I CHUDÝ (třetí program řady III)
Cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ či odpovídající ročníky víceletých gymnázií
Obsah: Děti v jednoduché úvodní aktivitě pomocí provázku vytvářejí obraz sítě, pojmenují její vlastnosti a aplikují je na vlastnosti sociálních sítí. Ve skupinové práci s fotografiemi lidí v těžkých životních situacích hledají odpovědi na otázky, co lidé v podobných situacích potřebují od „sítě mezilidských vztahů“, přemýšlejí o důvodech solidarity mezi lidmi a důvodech toho, proč právě v době kolem Vánoc mohou kolem sebe pozorovat zvýšené úsilí o pomoc lidem v nouzi. V těchto souvislostech ve skupinách pracují s biblickým textem o narození Ježíše z Nazareta, uslyší o křesťanských důvodech k solidaritě, které z této zprávy vyplývají, a přemýšlejí o jejich oprávněnosti.
Formy práce: diskuze, skupinová práce s pracovním listem, výklad
Požadavky: Děti musí sedět v kruhu na židlích ve třídě nebo v jiné vhodné místnosti.
Oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
v33b v33 v3

Výběr z evaluací

Příběh děti zaujal především svými nápaditými momenty, které u nich vzbudily zájem o provázanost vztahů ve vlastní třídě. Také si lépe dovedly představit vazby mezi lidmi jak v rodině, tak i mezi úplně neznámými osobami. Pochopily, že vzájemná úcta a respektování svobodné vůle jedince upevňuje nejen rodinné vazby, ale mnohem širší lidskou společnost.
Všechny programy, které jste na naší škole představili, byly opět přínosem nejen z pedagogického, ale i z duchovního hlediska, které rozvíjí v našich dětech kvality v dnešní době tolik potřebné. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

ZŠ Ostrava-Přívoz, Ibsenova

Další evaluace programů Poselství křesťanských Vánoc realizovaných: