• DGC_7825
  • DGC_5839
  • CHTĚLI BYCHOM NA ZADNÍ STRANU LETÁČKU
  • vstupy079

Výukové programy

Všechny výukové programy plně respektují RVP ZV a jsou poskytovány zdarma.

Programy jsou koncipovány na jednu vyučovací hodinu. Ve škole je realizuje předem dohodnutý lektor za přítomnosti učitele v běžné učebně školy vždy pouze pro jednu třídu.


Nabídka programů


O programech

Nabízíme základním školám a víceletým gymnáziím realizaci tematických vstupů do výuky s tématy, která se svými obsahy týkají křesťanství a plně respektují RVP ZV. Prostřednictvím našich interaktivních programů při plném respektování náboženské neutrality školy seznamujeme žáky s hodnotami křesťanství a náboženství, a tím přispívat k porozumění křesťanství jako součásti kultury evropského civilizačního okruhu a k vytváření postojů tolerance a respektu v souladu s principy života v demokratické společnosti.

Objednávkový list zašlete na adresu skoflerova@doo.cz.


Publikace

VSTui4

ŠKOLA A KŘESŤANSTVÍ
Metodická příručka pro učitele

Text Šárka Koflerová, Eva Muroňová
Ilustrace Karolína Marková, Ludmila Tesařová

Vydal Jiří Brauner (Kartuziánské vydavatelství a nakladatelství)

Součástí publikace je CD s pracovními listy pro žáky, powerpointovými prezentacemi a barevnou obrazovou přílohou.

Cena 300 Kč

Témata Vánoce, Velikonoce, Bible a Člověk a křesťanství naleznete zpracovány ve 25 plánech hodin pro různé věkové kategorie žáků základních škol a dva školní projekty na advent.

Obsahy navazují na RVP ZV a v úvodu každé kapitoly jsou uvedeny vazby na vzdělávací oblasti a průřezová témata.

Programy, které jsou v publikaci uvedeny, vznikaly postupně mezi lety 2007 až 2011 a byly realizovány proškolenými lektory formou vstupů do výuky na více než 80 základních školách především v Moravskoslezském kraji.

Objednávky jirkabrauner@gmail.com