• DGC_7825
  • DGC_5839
  • CHTĚLI BYCHOM NA ZADNÍ STRANU LETÁČKU
  • vstupy079

Hodnocení vánočních programů 2017

Program pro 8. a 9. třídu byl připraven solidně, přitažlivě a uměřeně věku žáků. Motivačně optimální, po pedagogické i odborné stránce na úrovni. Většina žáků reagovala pozitivně a aktivně se zapojovala.
ZŠ Bílá Lhota


Obsah programu hodnotíme velice kladně. Žáci dostali vyčerpávající informace. Líbila se nám prezentace a způsob komunikace lektorky se žáky. Informace, které lektorka předávala, byly srozumitelné a žáci je pochopili.
ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14


Program byl zajímavý, adekvátní pro věkovou skupinu žáků 6. tříd. Vystupování i komunikace lektora byla vhodná a přiměřená. Program byl veden v přátelské a pracovní atmosféře, žáci spolupracovali, program se jim líbil.
ZŠ Štěpánov


Program Izrael – země vánočního příběhu
Žáci byli na základě prezentace a přednášky lektorky seznámeni s narozením Ježíše podle Bible. Přehledně a srozumitelně bylo vysvětleno, kde skutečně Betlém leží, žáci poznali stát Izrael, hebrejštinu, arabštinu. Komunikace lektorky byla dobrá. Bylo by vhodné zapojit žáky do nějaké práce, aby jen neseděli – neudrží totiž dlouho pozornost.

Program byl pro žáky srozumitelný, časově se hodil do adventní doby. Připomněl žákům základní informace, které dnes děti mnohdy vůbec neví.

Program byl velmi poučný, příjemný a dobře načasovaný (předvánoční doba). Poučný zvlášť pro ty děti, které neznají život Ježíše. Přednáška děti velmi upoutala a byla podána příjemnou formou, která navodila i příjemnou atmosféru a klima třídy.
ZŠ a MŠ Masarykova Hnojník


Program Izrael – země vánočního příběhu     
Obsah programu byl zajímavý, názorný a srozumitelný. Děti byly zaujaté. Zaujala mě časová osa – dobře názorná i pro žáky.
ZŠ Bruntál, Jesenická 10


Program byl přizpůsoben věkové struktuře žáků. Komunikace lektora s dětmi byla na vysoké úrovni. Velmi klidná a pozitivní atmosféra během programu. Opět srozumitelnost přizpůsobená věkové struktuře žáků. Pozitivní vztah k žákům.
ZŠ Bruntál (speciální ZŠ), Rýmařovská 15


Obsah programu byl poučný, srozumitelný. Žáci i přes obtížnost příběhu byli zaujati. Lektorovo vystupování i komunikace s dětmi byla výborná a poutavá. Kladně hodnotíme i zapojení děti do různých činností.

Obsah programu byl srozumitelnou formou sdělen žákům. Žáci komunikovali, zapojovali se aktivně. Lektor vystupoval klidně, byl připravený a dokázal zaujmout.

Velmi pěkné, srozumitelné, podobné osobnostní a sociální výchově, emotivní zážitek. Lektor milý, perfektně komunikující se žáky. Zajímavé zamyšlení.

Naše hodnocení: Obsah: 1, Srozumitelnost: 1, Vystupování a komunikace: 1. Program se nám líbil a oživil předvánoční atmosféru, přiblížil žákům původ a historii křesťanských svátků.
ZŠ Břidličná, Komenského 360


Program byl obsahově velmi hodnotný, byl prezentován dětem srozumitelnou formou, reakce dětí byla spontánní. Lektor prokázal bohatou zkušenost z práce s dětmi. Skladba programu byla vyvážená, vhodně byly zařazeny interaktivní a dramatizační prvky, časové rozvržení bylo ideální. Celkové hodnocení ze strany dětí i učitelů je velmi kladné.
ZŠ Razová 353   


Netypické a zajímavě zpracované vyprávění o narození Ježíška v kruhu s figurkami (loutkami) – dramatizace, skládání hvězdy. Pěkné, pro děti zajímavé seznámení s poselstvím Vánoc.

Žáci se seznámili s biblickým příběhem narození Ježíše a jeho poselstvím. Upevnili své znalosti. Uvědomili si aktuálnost vánočních svátků jako svátků pěkných rodinných vztahů, ohleduplného chování k druhým lidem. Program byl moc hezký, pro děti zajímavý a poučný. Paní lektorka moc zajímavě vypráví vánoční příběh.

Lektorka měla velmi kultivovaný projev, vyprávění bylo pro děti přitažlivé, zajímavé, podané srozumitelnou formou, program byl obohacen praktickými činnostmi.

Velmi pěkný program. Děti se hned do programu zapojily a pracovaly dle pokynů lektorky. Paní lektorka příjemná, milá a komunikativní.
ŽŠ a MŠ Bohumín – Skřečoň


Pro žáky 2. ročníku ZŠ byl příběh podán přiměřeným a srozumitelným způsobem. Děti byly do příběhu zapojeny. Prezentace příběhu probíhala jednoduchým, nenásilným způsobem. Hodnotím pozitivně, že v programu byly také činnosti. Pěkný úvod a závěr. Návaznost aktivit probíhala postupně a působila celistvě. Možná by bylo vhodné pracovat s více postavami (v Betlémě byla také zvířata).
ZŠ a MŠ A. Jiráska, Dolní Lutyně


Program byl velmi poučný, poutavý. Pro žáky srozumitelný. Lektorka dokázala děti zaujmout, vyprávění bylo přizpůsobeno dětem. Bylo využito mnoho pomůcek.

Program byl pro děti zajímavý a poutavý. Vánoční příběh o narození Ježíše byl srozumitelný, přizpůsobený dětem. Prožitkové učení upevnilo vztahy mezi dětmi ve třídě. Lektorka měla příjemné vystupování, používala mnoho jednoduchých pomůcek, které se dětem líbily.

Hezké, dětem se líbilo.
ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše, Bohumín


Vaše programy i paní lektorku máme moc rádi! Perfektně zpracované, srozumitelné a laskavě podané.
ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova 913


Program byl pro děti velice zajímavý a srozumitelný. Všechny děti se aktivně po celou dobu zapojovaly. Na otázky lektora pohotově odpovídaly. Lektor s dětmi komunikoval velice příjemným způsobem.

V 5. a 6. třídě se lektor věnoval problematice Vánoc z hlediska narození Ježíše. Vystupoval příjemně a mnohé žáky svým vyprávěním zaujal.  Dětem podal srozumitelnou a věku přiměřenou formou historické skutečnosti ohledně toho kdy, kde a jak se tato postava narodila. Žáci se dozvěděli, z jakých pramenů můžeme čerpat, pokud se chceme dozvědět více o této události a o tudíž o podstatě Vánoc.

V 8. a 9. třídě byl program zaměřen spíše na hodnoty a postoje žáků. Měli se zamyslet, co všechno pro lidi a pro ně samotné Vánoce znamenají, a co z toho je skutečně důležité – pro ně, pro křesťany, pro všechny lidi. Vystupování lektora opět hodnotíme kladně, žáky zaujal.

Program byl velice zajímavý a děti zaujal. Žáci v průběhu vyprávění ochotně spolupracovali s lektorem. Jeho vyprávění bylo srozumitelné a snadno pro ně pochopitelné.
ZŠ a MŠ Město Libavá


Výukový program Vánoční příběh a jeho poselství byl dětem představen srozumitelně, úměrně k jejich věku. Děti měly možnost vyjádřit své myšlenky, pocity a představivost vlastními slovy i skládáním obrázků. Samotný příběh navodil ve třídě působivou předvánoční náladu. Komunikace lektora se žáky byla velmi přesvědčivá.

Ve výukovém programu Izrael – země vánočního příběhu bylo žákům srozumitelnou formou ukázáno na interaktivní tabuli místo narození Ježíše Krista a objasněna další historická fakta. Program byl pro žáky dostatečně poučný. Komunikace lektora se žáky byla jasná a srozumitelná.

Program byl připravený přiměřeně věku dětí, vyprávění lektora děti zaujalo, výborně s ním spolupracovaly. Dětem se líbila i praktická část – skládání obrázků s vánoční tématikou.

Děti se díky programu Izrael – země vánočního příběhu dozvěděly něco nového, ochotně spolupracovaly. Připravená prezentace byla časově náročnější – lepší by byly 2 vyučovací hodiny. Panovala přátelská atmosféra, lektor byl připraven a motivoval děti k dodržování českých vánočních tradic a doplnil informace z historie.

Program byl zajímavě připravený. Žáci s lektorem spolupracovali, aktivně se zapojovali a program se jim líbil.

Program Proč máme být k sobě navzájem hodní?
Obsah byl pro žáky srozumitelný, vystupování lektora bylo korektní, se žáky navázal dobrý kontakt. Pro žáky druhého stupně je ale podle nás tento program bez nové přidané hodnoty.
ZŠ Moravský Beroun, Opavská 128


Podle vyučující i dětí byl program velice zdařilý. Dětem se líbilo ztvárnění jednotlivých postav příběhu, tvoření i celé pojetí prezentace. Vystupování lektorky bylo příjemné, celý program byl moc hezký a velice dobře připravený. V tomto období se program velice dobře hodil, protože slavení Vánoc patří k našim tradicím, které souvisejí s křesťanstvím. Udržování tradic, oslavy v rodině a vztahy v ní jsou rovněž náplní našeho ŠVP.
ZŠ Hájová, Mokré Lazce


Program Cesta za hvězdou
Žáci společně stavěli hrad z dřevěných kostek, vyslechli příběh o králi, hvězdě a moudrých mudrcích. Mohli si prohlédnout a osahat dary, které tři mudrcové nesli. Všem se společná práce v kruhu velmi líbila, především připravené rekvizity.

Děti se poutavou formou dozvěděly něco nového o putování tří králů.

Účastnili jsme se povídání o biblickém příběhu, kde lektorka děti dokázala zaujmout příběhem, který jsme už slyšeli mnohokrát. V příjemné atmosféře, klidu a pohodě děti přemýšlely o tom, kdo je vlastně král, co je to bohatství, co to jsou poklady světa aj. Děti často používaly svou fantazii a dívaly se na známé věci z různých pohledů.

Program Vánoce v hudbě
Dětem byl vysvětlen rozdíl mezi koledou a vánoční písní. V pracovních listech doplňovaly, které zemi poslechnutá koleda patří, dále určovaly stáří skladeb, zazpívaly si. Dětem se program moc líbil.

Děti byly poutavou formou seznámeny s původem koled, s biblickými příběhy, s koledami jiných zemí a světadílů. Dětem se program líbil.
ZŠ a MŠ Palkovice


Program Vánoce v hudbě
Program celkově nebyl špatný, ale čekali jsme od něj něco trochu jiného. Myslím si, že připomenutí příběhu o narození Ježíška pouze formou textu z Bible bylo pro žáky nesrozumitelné, chybělo vysvětlení některých slov z textu (např. přišla její hodina) nebo doplňující otázky. Lepší by bylo určitě využití textu z dětské Bible.
Čekala jsem propojení vánočního příběhu s českými vánočními koledami (např. Půjdem spolu do Betléma, Nesem vám noviny apod.) – mrzí mě, že některá skupina vůbec nezpívala.
Oceňuji množství přinesených hudebních nástrojů. Žáci byli rádi, když si na ně mohli zahrát. Podle mého názoru ale byla škoda, že v hodině byl zařazen doprovod pouze jedné vánoční koledy. V některé skupině mohli žáci tyto nástroje použít pouze při představování a následném rozdělování do skupin.
Kladně hodnotím vysvětlení rozdílu mezi vánoční koledou a vánoční písní.
Práce s 1. stranou pracovního listu byla přiměřená věku žáků, i když šlo spíše o vyhledávání v „nevysvětleném textu“ než o hudbu – zde oceňuji zařazení skupinové práce.
Práce s 2. stranou pracovního listu byla sice kvalitně připravená, ale pro žáky byla příliš náročná. Žáci na 1. stupni ZŠ nemají dostatečné množství zkušeností, aby zvládli správně vyřešit tyto úkoly.
Lektorka byla přátelská. Její komunikace s žáky byla srozumitelná. Dokázala hezky zorganizovat práci žáků a ve většině tříd i časové rozvržení tématu.
ZŠ Školní, Petřvald


Program Vánoce v hudbě
Obsah výukové jednotky korespondoval s tématy, se kterými se žáci 4. a 5. ročníku ZŠ setkávají ve výukové oblasti Člověk a jeho svět, v literární výchově a zejména ve výchově hudební. Mezi efektivní metody patřila skupinová práce s využitím pracovního listu, praktické využití hudebních nástrojů při rytmizaci doprovodu hudebních ukázek a řízený rozhovor o původu hud. ukázek (koled). Ze zpětné vazby vyplynulo, že žáci nejvíce ocenili setkání s různojazyčnými texty, možnost aktivního zapojení při výuce a v závěru lekce možnost výběru skladeb k opakovanému poslechu.

Program Cesta za hvězdou
Program byl velmi přínosný. Žáci se seznámili s poutavým příběhem z Bible, který ve třídě navodil velmi příjemnou atmosféru. Všechny připravené aktivity děti zaujaly, všichni pracovali v tichosti, s nadšením spolupracovali s lektorkou. Téma bylo adekvátní věkové kategorii žáků. Děkujeme za velmi příjemný zážitek.

Realizovaný program Cesta za hvězdou navazoval na téma literární a výtvarné výchovy, doplňoval výuku prvouky. Příjemné profesionální vystupování lektorky žáky velmi zaujalo, nabízelo dětem rozvíjející kolektivní aktivity, motivovalo k získávání nových vědomostí. Téma bylo přiměřené věku dětí, všem se program líbil. Budeme se těšit na příští společné setkání. Děkujeme.

Hodina byla velice příjemná, ve třídě panovala pohodová atmosféra, žáky projev lektorky velmi zaujal. Pracovali s nadšením, v tichosti, s ochotou plnili drobné zadané úkoly. Nenásilnou formou byly dětem přiblíženy výjevy a kapitoly z Bible, líbilo se mi nabádání ke spolupráci, empatii, soudržnosti. Velmi zajímavě zpracovaný příběh se spoustou pomůcek a obrázků dotvářejících příběh.

Program se dětem velmi líbil, na začátku se děti hezky přivítaly s paní lektorkou a společně postavili hrad z dřevěných kostek. Poté paní lektorka dětem vyprávěla příběh o narození Ježíška a putování tří králů do Betléma. Vyprávění bylo zajímavé, poutavé a děti se zaujetím poslouchaly. Poté paní lektorka dětem předložila obrázkové karty, které symbolizovaly jednotlivé části cesty – putování tří králů. Paní lektorka zapojila děti do programu, děti mohly svými slovy popsat obrázek a děj. Děkujeme za krásné vánoční vyprávění.
ZŠ a MŠ Pstruží 104