O nás

Katechetické a pedagogické centrum koordinuje a metodicky vede katechetickou činnost v ostravsko-opavské diecézi. Spolupracuje se školskými zařízeními a dalšími organizacemi zabývajícími se vzděláváním a formací.
Dělí se na dvě střediska (která spolupracují na činnostech a projektech se vzájemným přesahem):

Středisko Služba farnostem se zabývá výukou náboženství v diecézi, přípravou ke svátostem a katechezí. Středisko Služba školám organizuje vzdělávací semináře pro pedagogy akreditované v systému DVPP u MŠMT ČR a připravuje a koordinuje vstupy do výuky základních škol s křesťanskými tématy za účelem porozumění křesťanství a vytváření postojů tolerance.

Z historie: Centrum bylo zřízeno biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem, OPraem. 1. srpna 1998 po názvem Centrum pro katechezi. V roce 2008 došlo ke změně názvu na Katechetické a pedagogické centrum. Nové logo a název vyjadřují, že jsme také vzdělávacím pracovištěm akreditovaným MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

V roce 2010 bylo založeno občanské sdružení Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o. s.; v roce 2015 došlo k transformaci na zapsaný spolek. Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. nabízí možnost rozšíření naší činnosti v rámci cílů uvedených ve stanovách.

Naší náplní je

  • služba těm, kteří chtějí rozvíjet svou víru
  • služba těm, kteří chtějí druhé provázet k víře a ve víře
  • služba školám

Nabízíme informace a službu pro

  • kněze v pastoraci
  • vyučující náboženské výchovy na školách a farách
  • katechetky a katechety ve společenství předškolních dětí, školních dětí, mládeže, dospělých a seniorů
  • vyučující společenskovědních předmětů, kteří se zabývají náboženskými obsahy

Přehled naší činnosti v roce 2014/2015
Přehled naší činnosti v roce 2013/2014
Přehled naší činnosti v roce 2012/2013
Přehled naší činnosti v roce 2011/2012
Přehled naší činnosti v roce 2010/2011
Přehled naší činnosti v roce 2009/2010