• materiály ke stažení (1)
  • materiály ke stažení (2)
  • materiály ke stažení (3)
  • materiály ke stažení (4)

Návrh dvanácti témat

1. Úvodní setkání kandidátů
Setkání reaguje na situaci, kdy se k biřmování přihlásí lidé v životě i ve víře různě zorientovaní. Mají rozdílný rozsah znalostí a rozdílnou zkušenost praxe víry. Tyto rozdílnosti je složité před zahájením přípravy řešit. Můžeme proto na prvním setkání nabídnout to, co je pro všechny srozumitelné a přínosné: pokusíme se vytvořit základy společenství, ve kterém budeme rozvíjet citlivost pro osobní i společný růst víry.

2.  Věřím v Boha Otce – vyznání víry: fides qua a fides quae

3.  Věřím v Ježíše Krista – kým je Ježíš z Nazareta

4.  Velikonoční tajemství

5.  Duch Svatý a život, hlásání církve

6.  Modlitba v Ježíšově Duchu

7.  Život v Duchu Svatém – křesťanská morálka

8.  Liturgie a svátosti

9.  Svátost biřmování – ve spojení se svátostí křtu a eucharistie

10.  Povolání

11.  Církev, která se angažuje
Biřmovanci si mohou v rámci setkání osvojit postoj církve, která není zahleděná do sebe, která vychází ke všem lidem, a to nejen, aby jim hlásala radostnou Kristovu zvěst, ale aby jim také sloužila. Sociální angažovanost je nedílnou součástí života církve a všech jejích členů.
Návrh setkání přivádí biřmovance k pozornosti vůči potřebným, dává jim poznávat široké množství sociálních aktivit mimo církev i v církvi, předkládá křesťanskou motivaci pro službu potřebným a podporuje vznik a realizaci konkrétní činnosti, kterou si biřmovanci připraví a zrealizují.

12.  Slavíme svátost biřmování, význam a průběh slavení
Čas bezprostřední přípravy slavení svátosti biřmování je prostorem pro zodpovědné rozhodnutí „přijmout“ svátost a dál z ní žít. Kandidáti biřmování získají konkrétní představu, co slavíme a jak slavení probíhá. Aktivně se podílejí na přípravě slavnosti tak, aby vyniklo podstatné.